Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Thứ hai - 25/09/2017 09:25
TS Hoàng Văn Bình

TS Hoàng Văn Bình

Thực hiện Công văn số 1396/TCDN-GV ngày 16/6/2017 của Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 255/KH-CTSV ngày 06/9/2017 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên năm học 2017-2018,..từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/ 9/ 2017, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.


Việc học tập chính trị cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.
Bắt đầu từ ngày 18/9/2017 phòng Công tác Học sinh sinh viên đã phối hợp với các phòng khoa liên quan, tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền, phổ kiến kiến thức và đối thoại cho sinh viên k19, k20, và k21 của nhà trường với các nội dung chủ yếu:
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ- BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Quy chế sinh viên nội trú-ngoại trú; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).
- Các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường quy định cụ thể; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017-2018.
Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể, giới thiệu việc làm sau Tốt nghiệp.
 Tăng cường tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018.
Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 Sau khi đã phổ biến các chương trình, nội dung có liên quan đến các vấn đề về đào tạo, nhà trường đã dành thời gian để giải đáp các thắc mắc của sinh viên và Tổ chức ký cam kết đầu năm học.
 
 
Ngày 19/9/2017, Nhà trường đã mời các đồng chí PA83, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc: - Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để HSSV ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng... HSSV không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, uống rượu bia say và vứt rác bừa bãi...
Ngày 20/9/2017, Đảng ủy,  Ban giám hiệu nhà trường đã mời Tiến sĩ Hoàng Văn Bình- Nguyên phó Giám đốc sở Giáo dục& Đào Tạo, nguyên Hiệu trưởng trường CĐVP, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trực tiếp lên lớp cho CBVC trong “ Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên năm học 2017-2018” này.
Tham dự lớp học có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên nhà trường. Tại đây, toàn trường đã được nghe Đ/c Hoàng Văn Bình giảng về các nội dung chủ yếu:
Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

TS.Hoàng Văn Bình- P.Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.
Các ngày còn lại trong tuần, việc học tập của các sinh viên liên quan đến đặc thù riêng  mỗi khoa được tổ chức tại khoa. Quá trình tổ chức học tập, thảo luận nghiêm túc hình thức phong phú, hiệu quả và tính giáo dục cao; Kết thúc đợt học HSSV viết thu hoạch và đánh giá kết quả học tập cho HSSV.
Sau đợt học tập chính trị quan trọng này, mỗi cán bộ viên chức nhà trường được nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế; Đồng thời, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD- ĐT và của nhà trường, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội
Đinh Thị Tuyết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sinhNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1499

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37736

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5004459

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades