Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh_Đào tạo » Thông báo

Đề án Tuyển sinh năm 2018, Bảng thông tin tuyển sinh 2018

Thứ hai - 02/04/2018 08:41
Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh trường CĐVP thông báo đề án tuyển sinh và bảng thông tin tuyển sinh năm 2018


MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT BẢN ĐỀ ÁN BẰNG FILE PDF TẠI ĐÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số          / ĐATS-ĐT                                  Vĩnh Phúc, ngày      tháng 3  năm 2018
 
 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018
 
            - Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
            - Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
            - Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
            - Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
            - Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QC 07);
            - Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05);
            Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2018 với các nội dung cụ thể sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG
1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử
            - Tên trường: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
- Sứ mệnh: Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giáo dục, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, quản lý văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
            - Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
            - Website: caodangvinhphuc.edu.vn
2. Quy mô đào tạo
 
Nhóm ngành Quy mô hiện tại
Hệ Cao đẳng Hệ Trung cấp
GD chính quy GDTX GD chính quy GDTX
Các ngành sư phạm 614 0 246 0
Các ngành khác 0 0 66 0
 
3. Thông tin về tuyển sinh chính quy năm 2016,2017
3.1. Phương thức tuyển sinh
            Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng  Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường đối với từng năm tuyển sinh.
3.2. Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt Năm tuyển sinh 2016 Năm tuyển sinh 2017
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành I            
Giáo dục Tiểu học 200 49 12.0 200 43 12.0
Giáo dục Mầm non 200 49 12.0 200 84 12.0
Tổng   98     127  
 
II. TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
1. Đối tượng tuyển sinh:
            Đối với các ngành sư phạm: Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Đối với các ngành ngoài sư phạm: Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển
- Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2018): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) dựa vào kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển đối với mỗi ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 50% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Phương thức 2 (xét học bạ THPT): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng  Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 50% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
            - Đối với các ngành cao đẳng sư phạm:
            + Cao đẳng chính quy: 160
            + Cao đẳng chính quy (đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành): 100
            + Cao đẳng chính quy văn bằng 2: 100
            - Đối với các ngành cao đẳng khác: 40
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5.1. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 (phương thức 1):
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
- Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
5.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (phương thức 2):
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 15.0 trở lên. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
+ Học lực lớp 12 từ Khá trở lên. Đối với ngành sư phạm Mỹ thuật học lực lớp 12 từ trung bình khá trở lên.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
5.3. Nguyên tắc xét tuyển
 Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
 Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành.
6. Các thông tin dùng để xét tuyển
- Nhà trường không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.
- Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ  tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm.
- Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển.

Bảng các Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển, thi tuyển các ngành cao đẳng chính quy, trung cấp, sơ cấp năm 2018 mời quý vị xem trong file pdf download ở trên
     
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học);
- Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục dạy nghề);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở LĐ-TB &XH;
- Sở VH-TT và DL;
- Lưu ĐT+ VT, Website của trường.
 
 HIỆU TRƯỞNG
                                                                     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tuyển sinhNhững tin mới hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30066

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4996789

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades