Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh_Đào tạo

Thông báo Tuyển sinh 2019 và Đề án Tuyển sinh 2019 trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Thứ ba - 02/04/2019 15:05
Thông báo Tuyển sinh 2019 và Đề án Tuyển sinh 2019 trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Thông báo Tuyển sinh 2019 và Đề án Tuyển sinh 2019 trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Mời quý vị xem chi tiết phía dưới

THÔNG BÁO TUYỂN SINH XEM TẠI ĐÂY

CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH XEM TẠI ĐÂYỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số   33 / ĐATS-ĐT                                   Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2019
 
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

 
 
 
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT (QC 02);
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05);
Căn cứ Quyết định 3186/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2019 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2019 với các nội dung cụ thể sau:

I.THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

 1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử
  • Tên trường: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
  • Sứ mệnh: Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giáo dục, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, quản lý văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
  • Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
  • Website: caodangvinhphuc.edu.vn

2.Quy mô đào tạo

 
 
 
Nhóm ngành
Quy mô hiện tại
Hệ Cao đẳng Hệ Trung cấp
GD chính quy GDTX GD chính quy GDTX
Các ngành sư phạm 423 0 162 0
Các ngành khác 24 0 34 0
 1. Thông tin về tuyển sinh chính quy năm 2017, 2018

3.1.Phương thức tuyển sinh

Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển:
 • Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường đối với từng năm tuyển sinh.

3.2.Điểm trúng tuyển

 
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt Năm tuyển sinh -2(2018) Năm tuyển sinh-1(2017)
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành I            
Giáo dục Tiểu học 45 12 12.0 200 43 12.0
Giáo dục Mầm non 45 208 12.0 200 84 12.0
Tổng   216     127  

 1. TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019
  1. Đối tượng tuyển sinh:
Đối với các ngành sư phạm: Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với các ngành ngoài sư phạm: Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
 1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3.Phương thức tuyển sinh:

3.1.Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2019): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) dựa vào kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển đối với mỗi ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
 • Phương thức 2 (xét học bạ THPT): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
 • Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2.Đối với thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường tổ chức thi tuyển 03 môn:

 • Môn cơ bản: Môn Ngữ văn
 • Môn Cơ sở ngành: Nội dung thi gồm Tâm lý lứa tuổi sư phạm và Giáo dục học.
 • Môn Chuyên ngành: Thi năng khiếu Hát và Kể diễn cảm

4.Chỉ tiêu tuyển sinh:

 • Đối với các ngành cao đẳng sư phạm:
+ Cao đẳng chính quy: 210
+ Cao đẳng chính quy (đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành): 150
 • Đối với các ngành cao đẳng khác: 50

5.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1.Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 (phương thức 1)

 • Đã tốt nghiệp THPT
 • Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
 • Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
 • Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).

5.2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (phương thức 2)

 • Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm:
+ Điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 6,5 trở lên.
+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận  kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo), điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển từ 5,0 trở lên
+ Học lực lớp 12 từ Khá trở lên. Đối với ngành sư phạm Âm nhạc học lực lớp 12  từ trung bình trở lên.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ
13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ  trung bình trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

5.3.Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành.

6.Các thông tin dùng để xét tuyển

 • Nhà trường không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.
 • Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm.
- Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển.

Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành cao đẳng chính quy năm 2019

 
 
 
 
TT (1)
 
 
Mã trường (2)
 
 
 
Mã ngành (3)
 
 
 
Tên ngành (4)
Chỉ tiêu (dự kiến) (5) Tổ hợp môn xét tuyển 1
(6)
Tổ hợp môn xét tuyển 2
(7)
Tổ hợp môn xét tuyển 3
(8)
Tổ hợp môn xét tuyển 4
(9)
theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn  
Môn chính
 
Mã tổ hợp môn
 
Môn chính
Mã tổ hợp môn  
Môn chính
 
Mã tổ hợp môn
 
Môn chín h
  I. Các ngành sư phạm 360                
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C16
 
51140209
SP Toán học (Chương trình Toán
- Tin)
 
05
 
10
 
A00
   
A01
   
A16
   
D90
 
 
2
 
51140212
Sư phạm Hóa học (Chương trình Hóa- Sinh)  
05
 
10
 
B00
   
A00
   
A16
   
D90
 
 
3
 
51140210
Sư phạm Tin học (Chương trình Tin - KTCN)  
05
 
10
 
A00
   
A01
   
A16
   
D90
 
 
4
 
51140219
Sư phạm Địa lý (Chương trình Địa - Sử)  
05
 
10
 
C00
   
A07
   
C21
   
A12
 
5 51140231 Sư phạm Tiếng Anh 05 10 D01   D72   D90    
 
 
6 51140202 Giáo dục Tiểu học 20 40 D01   A16   C15   C00  
7 51140201 Giáo dục Mầm non 20 40 M00 (Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu (Đọc kể diễn cảm, Hát)
 
8
 
51140221
SP Âm nhạc  
05
 
10
N00: Ngữ văn, Thẩm âm- Tiết tấu; Thanh nhạc Môn năng khiếu tính hệ số 2
 
9
 
51140201
Giáo dục Mầm non  
150
Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành. Môn thi: Cơ sở ngành; Kiến thức chuyên ngành. Năng khiếu. Chi tiết tại website trường cao đẳng Vĩnh Phúc.
  II. Các ngành ngoài sư phạm                    
                             

1  
 
 
CDD1603
6480205 Tin học ứng dụng 05 05 A00   A01   A16   D90  
2 6320206 Khoa học thư viện 05 05 C00   C15   C21   A12  
3 6340301 Kế toán 05 05 A00   A01   A16   D90  
2 6220103 Việt Nam học 05 05 C00   D01   D72   D90  
5 6220206 Tiếng Anh 05 05 D01   D72   D90      
 
 
Ghi chú: Mã tổ hợp các môn thi cụ thể như sau:
 
Toán, Vật lí, Hóa học A00 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn A16 Ngữ văn, KHTN, KHXH C21
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 Toán, Hóa học, Sinh học B00 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
Toán, Lịch Sử, Địa lý A07 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D72
Toán, KHTN, KHXH A12 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội C15 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu (Đọc-kể, Hát)  
M00
Ngữ văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Thanh nhạc  
N00
   

7.Tổ chức tuyển sinh:

7.1.Thông tin về các đợt tuyển sinh

 
Đợt thi, xét tuyển  
Nội dung
 
Thời gian
 
 
 
 
 
Đợt 1
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 01/04 - 28/6/2019
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc 11,12/7/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển 02/08/2019
 
Thí sinh xác nhận nhập học
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhập học 30/08/2019
 
 
 
Đợt 2
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 01/7 -06/9/2019
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc 12,13/9/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển 20/9/2019
Nhập học đợt 2 27/9/2019
 
 
 
Đợt 3
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3 16/9 -04/10/2019
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc 10,11/10/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển 18/9/2019
Nhập học đợt 3 25/10/2019
 
 
 
Đợt 4
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 4 14/10 -31/10/2019
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc 07,08/11/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển 15/11/2019
Nhập học đợt 4 22/11/2019
 
 
 
Đợt 5
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 5 18-29/11/2019
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc 05,06/12/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển 13/12/2019
Nhập học đợt 5 20/12/2019
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ.

7.2.Hồ sơ xét tuyển, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

 1. Hồ sơ xét tuyển
Túi hồ sơ bao gồm:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: www. caodangvinhphuc.edu.vn).
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2019 (photo công chứng). Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp(photo công chứng) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.
 • Học bạ THPT (photo công chứng). Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (photo công chứng) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.
 • 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
 • 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
 • Các giấy tờ ưu tiên (photo công chứng) (nếu có)
 1. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

*Hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
 • Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

*Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.881.041.
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ.

8.Chính sách ưu tiên

 • Đối tượng ưu tiên: Đối tượng ưu tiên theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm).
 • Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

9.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

 • Lệ phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000 đ/hồ sơ
 • Lệ phí thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đ/hồ sơ

10.Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí với sinh viên hệ chính quy

 • Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 • Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 21 tháng 7 năm 2016 về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho giáo dục mầm non từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh

III.TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

 1. Tuyển sinh trung cấp sư phạm Mầm non hệ chính quy

1.1.Thông tin về ngành tuyển sinh

 
 
 
Ngành đào tạo
 
 
Mã ngành
 
Chỉ tiêu (Dự kiến)
 
 
Hình thức tuyển sinh.
 
Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ
 
 
 
 
 
 
Sư phạm Mầm non
 
 
 
 
 
 
 
42140201
 
 
 
 
 
 
 
170
 
1. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT
Xét tuyển theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện.
 
 
 
 • Tuyển sinh trong cả nước
 • Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
 • Nhận hồ sơ từ 02/01/2019 - 01/12/2019
 
2. Đối với thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Xét tuyển theo Điểm xếp loại tốt nghiệp của ngành đào tạo và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện.
 1. Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 27/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Tuyển sinh các ngành trung cấp ngoài sư phạm hệ chính quy

2.1.Thông tin về các ngành tuyển sinh

 
 
 
TT
 
Ngành đào tạo/mã ngành
Thời gian đào
tạo
 
Chỉ tiêu
Hình thức thi, Xét tuyển
Điều kiện đăng ký
 
Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ
1 Quản lý văn hóa (5340436)  
 
 
 
 
2 năm
10 - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12.  
 
 
 
 
 
 • Tuyển sinh trong cả nước
 • Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
 • Nhận hồ sơ từ 02/01/2019 đến 01/12/2019
2 Thanh nhạc (5210225) 10  
 • Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và thi năng     khiếu     chuyên ngành.
 • Đã tốt nghiệp THPT
3 Đàn Guitare (5210217) 05
4 Đàn Organ (5210224) 05
5 Hội họa (5210103) 05
6 Thư viện(5320205) 10
7 Nghiệp vụ lễ tân (5810203) 15
 • Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9.
 • Đã tốt nghiệp THCS
8 Hướng dẫn du lịch (5810103) 15
9 NT múa dân gian dân tộc (5210207)  
 
 
3 năm
10  
 • Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9 và thi năng khiếu chuyên ngành
 • Đã tốt nghiệp THCS
10 Đàn Guitare (5210217) 05
11 Thanh nhạc (5210225) 10
12 Đàn Organ (5210224) 10
13 Hội họa (5210103) 10
 
 1. Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của nhà trường.
Chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn

IV.TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP

1. Thông tin về các ngành tuyển sinh
 
 
 
TT
 
 
Ngành đào tạo
 
Thời gian đào tạo
 
Chỉ tiêu
 
Hình thức thi, Xét tuyển
Điều kiện đăng ký
Vùng tuyển Thời gian tuyển
Hạn nhận hồ sơ
1 Đàn Guitare  
 
 
3 đến 6 tháng
10  
 
Thí sinh đã tốt nghiệp THCS và sức khỏe phù hợp với nghề cần học
đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp.
 
 
-Tuyển sinh trong cả nước
-Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
2 Đàn Organ 15
 
3
NT múa dân gian dân tộc 15
4 Hội họa 10

5 Thiết kế thời trang   15    
6 Thiết kế đồ họa 10
7 Điêu khắc 10
8 Hướng dẫn du lịch 15
9 Nghiệp vụ lễ tân 15
 
10
Quản trị khách sạn 15
2. Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của nhà trường.
Chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn
 1. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC)
  • Ngành tuyển sinh: Các ngành sư phạm; Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản lý văn hóa, Thư viện, Tn học, Ngoại ngữ (Chi tiết các ngành trên Website: caodangvinhphuc.edu.vn).
  • Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
  • Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ (Website: caodangvinhphuc.edu.vn)
  • Thi tuyển: theo quy định của các trường đại học
  • Thời gian đào tạo: theo quy định của các trường đại học và theo đối tượng thí sinh.

VI.CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thi thăng hạng giáo viên phổ thông.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 04 nhóm đối tượng: Người quản lý Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Người trông coi di tích; Hạt nhân văn nghệ quần chúng; Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trong năm.
 • Bồi dưỡng hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Nội dung chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn

VII.CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU:

 1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
 • Tổng diện tích đất của trường: 5,8 ha
 • Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường: 25743 (m2)
 • Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 1000.

2.Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

 
TT Tên Các trang thiết bị chính
1 Phòng máy tính  
Bàn ghế, Máy tính, máy chiếu và các trang thiết bị khác.
2 Phòng học ngoại ngữ
3 Phòng nhạc, hoạ Bàn ghế, Đàn, giá vẽ, mẫu vật và các trang thiết bị khác.
 
4
Phòng thiết bị cho các bộ môn khác Bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học cho các chuyên ngành khác
5 Phòng thí nghiệm Lý- Hóa- Sinh Bàn ghế, các thiết bị thí nghiệm bộ môn
6 Nhà tập đa năng Các dụng cụ, trang thiết bị thể dục thể thao
7 Bể bơi  
 
 1. Thống kê phòng học
 
TT Loại phòng Số lượng
1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 02
2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 0
3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 0
4 Số phòng học dưới 50 chỗ 47
5 Số phòng học đa phương tiện 01
 1. Thống kê về học liệu trong thư viện
 
TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng
1 Nhóm ngành I 1219
2 Nhóm ngành II 193
3 Nhóm ngành III 325
4 Nhóm ngành IV 52
5 Nhóm ngành V 370
6 Nhóm ngành VI 82
7 Nhóm ngành VII 122

 1. Danh sách giảng viên

5.1.Danh sách giảng viên cơ hữu

 
  Khối ngành Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất
GS PGS ĐH ThS TS TSKH
  Khối ngành I            
  Ngành Toán       05 01  
1. Nguyễn Xuân Công       X    
2. Lê Thành Hưng         X  
3. Dương Minh Hoàng       X    
4. Nguyễn Thị Hoài       X    
5. Đào Hoàng Giang       X    
6. Mầu Nguyệt Nga       X    
  Ngành Vật Lý,KTCN       02    
7. Trần Văn Thuận       X    
8. Kiều Ngọc Minh       X    
  Ngành Hóa học       02    
9. Đỗ Văn Hải       X    
10. Phạm Thị Thu Hiền       X    
  Ngành Sinh học, KTNN       05 01  
11. Trần Thanh Tùng         X  
12. Đặng Việt Hà       X    
13. Nguyễn Thị Thanh Nga       X    
14. Ngô Thị Xuyến       X    
15. Kim Đình Tiến       X    
16. Nguyễn Thị Mai Hương       X    
  Ngành Tin học       06    
17. Nguyễn Bá Hưng       X    
18. Nguyễn Văn Thu       X    
19. Nguyễn Anh Hiểu       X    
20. Tạ Hoài Quang       X    
21. Lương Song Vân       X    
22. Nguyễn Anh Tuấn       X    
  Ngành GDTC     04 06    
23. Dương Đình Chuyển       X    
24. Hồ Hà Ly     X      
25. Nguyễn Hoàng Sơn       X    
26. Nguyễn Thị Minh Thuỷ       X    
27. Nguyễn Thanh Bình     X      
28. Nguyễn Hữu Huân     X      

29. Phùng Trọng Việt       X    
30. Nguyễn Ngọc Thụ       X    
31. Nguyễn Mạnh Thắng       X    
32. Nguyễn Thị Huyền Anh     X      
  Ngành Văn       04 01  
33. Trịnh Thị Hương Loan       X    
34. Trần Văn Hồng       X    
35. Đỗ Ngọc Thuý       X    
36. Nguyễn Thu Hằng         X  
37. Đinh Thị Tuyết       X    
  Ngành Lịch sử       04 01  
38. Hoàng Thị Diên       X    
39. Phan Tự Hưng       X    
40. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ       X    
41. Lê Kim Bá Yên       X    
42. Chu Thị Vân Anh         X  
  Ngành Địa lý       02    
43. Nguyễn Hữu Chính       X    
44. Doãn Thế Anh       X    
  Ngành Tiếng Anh       05    
45. Đoàn Việt Phương       X    
46. Lê Thị Thuỳ       X    
47. Nguyễn Minh Thắng       X    
48. Nguyễn Ngọc Quyên       X    
49. Phạm Thị Vân       X    
  Ngành Mỹ thuật     02 02    
50. Hoàng Đình Hào     X      
51. Nguyễn Văn Thọ     X      
52. Đào Thị HồngVân       X    
53. Phạm Thị Hằng       X    
  Ngành Âm nhạc     05 03    
54. Nguyễn Ngọc Phượng     X      
55. Nguyễn Thị Vân Thương     X      
56. Lê Thị Tuyết Mây       X    
57. Lê Văn Vũ       X    
58. Đậu Thị Hà     X      
59. Trịnh Thị Sen     X      
60. Nguyễn Thị Hoà       X    
61. Nguyễn Phương Chung     X      
  Ngành Tiểu học       03    
 

62. Lê Thị Hương Thảo       X    
63. Phạm Thị Thanh Huyền       X    
64. Đỗ Thị Thu Thủy       X    
  Ngành Mầm non       04    
65. Nguyễn Thị Thu Phương       X    
66. Nguyễn Hương Lan       X    
67. Nguyễn Thị Lan Anh       X    
68. Trần Thị Thanh Nga       X    
  Nhóm ngành II            
  Ngành Mỹ thuật     04 02    
69. Bùi Thị Kim Hoa     X      
70. Trần Hồng Hải     X      
71. Nguyễn Xuân Đệm     X      
72. Triệu Ngọc Thạch     X      
73. Lâm Thị Đào Tiên       X    
74. Nguyễn Thị Hồng Vân       X    
  Ngành Âm nhạc     06 01    
75. Đỗ Ngọc Cương     X      
76. Hồng Kim Phi       X    
77. Lê Mạnh Tuấn     X      
78. Phạm Kiều Trang     X      
79. Nguyễn Quỳnh Trang     X      
80. Nguyễn Huy Tuấn     X      
81. Lâm Ngọc Bình     X      
  Nhóm ngành III       04    
82. Nguyễn Thị Hạnh       X    
83. Nguyễn Thị Phượng       X    
84. Trần Thị Bích Loan       X    
85. Nguyễn T Lê Dung       X    
  Nhóm ngành IV     0 0 0  
  Nhóm ngành V     02      
86. Đỗ Xuân Thọ     X      
87. Trần Vương Ngọc     X      
  Nhóm ngành VII     03 07    
88. Đỗ Thị Thuý       X    
89. Cao Đức Bộ       X    
90. Nguyễn T Hồng Lan       X    
91. Bùi Thị Diễm Hương       X    
92. Nguyễn T Phương Thanh       X    
93. Phạm T Diệu Thương       X    
 

94. Nguyễn Thị Minh Thu     X      
95. Nguyễn Thị Kim Thoa     X      
96. Trần Minh Giang       X    
97. Triệu Việt Dũng     X      
  GV các môn chung     01 19 01  
98. Nguyễn Đức Khiêm       X    
99. Nguyễn Kim Chung       X    
100. Nguyễn T. Hồng Thắng       X    
101. Phạm Thị Duyên       X    
102. Quách T Kiều Dung       X    
103. Lương Kim Dung       X    
104. Vũ Văn Hồng         X  
105. Phạm Văn Quân       X    
106. Phạm Thị Quế       X    
107. Đào Thị Kim Biên       X    
108. Lê Thanh Thảo       X    
109. Ng.T.Minh Huệ       X    
110. Nguyễn Thị Hiền       X    
111. Nguyễn Thị Hợi       X    
112. Trần Nhân Vĩnh       X    
113. Phạm Việt Hà     X      
114. Trần Thị Lan Anh       X    
115. Đào Ngọc Anh       X    
116. Nguyễn Thành Công       X    
117. NguyễnThị Hải Hoàn       X    
118. Nguyễn Hữu Hiệp       X    
Tổng giảng viên: 118     27 86 5  
 1. Danh sách giảng viên hợp đồng thỉnh giảng
 
   
Khối ngành
Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất
GS PGS ĐH ThS TS TSKH
  Khối ngành I       04    
  Ngành Toán            
1. Nguyễn Phương Thảo       X    
  Ngành Văn            
2. Nguyễn Thị Bịch Phượng       X    
  Ngành Âm nhạc            

3. Tô Ngọc Anh       X    
  Các môn chung            
4. Phan Thị Nga       X    
 
 1. Tình hình việc làm khóa tốt nghiệp
  1. Khóa tốt nghiệp 2017
 
 
Nhóm ngành
 
Chỉ tiêu Tuyển sinh
Số SV/HS
trúng tuyển nhập học
 
Số SV/HS tốt nghiệp
Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã việc làmsau 12 tháng
CĐSP TCSP CĐSP TCSP CĐSP TCSP CĐSP TCSP
Khối ngành I         254 397 205 328
6.2. Khóa tốt nghiệp 2018
 
 
Nhóm ngành
 
Chỉ tiêu Tuyển sinh
Số SV/HS
trúng tuyển nhập học
 
Số SV/HS tốt nghiệp
Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã có việc làmsau 12 tháng
CĐSP TCSP CĐSP TCSP CĐSP TCSP CĐSP TCSP
Khối ngành I         308 433 210 342
 1. Tài chính
 • Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 22.000.000.000 đ
 • Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 13.000.000 đ.
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận:
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học);
 • Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục dạy nghề);
 • Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Sở LĐ-TB &XH;
 • Sở VH-TT và DL;
 • Lưu ĐT+ VT, Website của trường.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
TS. TRẦN THANH TÙN
G
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1230

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5004190

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades