Trang nhất » Nghiên cứu khoa học » Công bố Khoa học đã xuất bản

Danh sách các bài báo được đăng tạp chí khoa học và các nhà xuất bản

Thứ bảy - 02/04/2022 08:24
.


SÁCH SỬ DỤNG TRONG ĐÀO TẠO LOẠI SÁCH NƠI XUẤ BẢN MÃ SỐ
1 Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 Sách chuyên khảo Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2016  978-604-57-2308-1
2 Những vấn đề cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế Sách chuyên khảo Nxb Lý luận Chính trị, năm 2017 978-604-962-045-4
3 Giáo dục gia đình Sách chuyên khảo Nxb ĐH Thái Nguyên, năm 2018 978-604-915-685-4
4 Những vấn đề cơ  bản của Lôgíc hình thức Sách chuyên khảo Nxb Lý luận Chính trị, năm 2019 978-604-962-223-6
 
 
 
TT TÊN BÀI VIẾT ẤN PHẨM NƠI XUẤT BẢN MÃ ISBN  
1 Vai trò của giáo dục Trung học chuyên nghiệp & Dạy nghề với sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị. Số 6, Năm 2012 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực I 0868-3492  
2 Phát huy vai trò của giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị. Số 218, Năm 2014 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực I 1859-2910  
3 Một số gải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mangh 4.0  
 
Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 4 tháng 4/2018
 
 
 
Học viện QLGD
 
 
 
0868-3492
 
 
4 Vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên trong đào tạo SVSP  
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Thanh niên và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên - sinh viên trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Tạp chí Giáo dục, kỳ 2, tháng 5/2018 Bộ Giáo dục & Đào tạo 2354-0753  
6 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo định hướng phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm chuyên ngành sinh - kỹ nông nghiệp ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc Tạp chí khoa học - Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, số 55 năm 2018 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 1959-2325  
7 Hành vi văn hóa và một số biện pháp cơ bản nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Tạp chí khoa học trường Đại học Thủ Đô, Số 26, năm 2018 Trường ĐH Thủ Đô 2354-1504  
8 Chính sách an sinh xã hội - Tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tạp chí khoa học - ĐH Cần Thơ. Tập 55 số 3C, năm 2019 Trường ĐH Cần Thơ 1859-2333  
9 Giáo dục đạo đức nghề dạy học cho sinh viên sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Tạp chí khoa hoc học - ĐH Thủ Đô - Số 33, năm 2019 Trường ĐH Thủ Đô 2354-1512  
10 Một số quan điểm về vấn đề Tôn giáo trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và giá trị của nó trong thời đại ngày nay Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 7/2019 Bộ Giáo dục & Đào tạo 2354-0753  
11 Kiểm tra đánh giá môn Giáo dục chính trị ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng tiếp cận năng lực Tạp chí Thiết Bị Giáo Dục - số đặc biệt, tháng 10/2019 Hiệp hội Thiết bị  Giáo Dục Việt Nam 1859-0810  
12 Chủ nghĩa nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục chủ nghĩa nhân văn cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Thiết Bị Giáo Dục - số 205, kỳ 2 tháng 11/2019 Hiệp hội Thiết bị  Giáo Dục Việt Nam 1859-0810  
13 Mục tiêu, phương hướng xây dựng lối sống cho sinh viên trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của mạng xã hội Tạp chí Thiết Bị Giáo Dục - số 205, kỳ 2 tháng 1/2020 Hiệp hội Thiết bị  Giáo Dục Việt Nam 1859-0810  
14 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng phương pháp này vào giảng dạy học phần: “Giáo dục chính trị” theo hướng phát triển năng lực người học Tạp chí Giáo dục, số 480, kỳ II, tháng 6/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2354-0753  
15 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nông vân và vấn đề xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay Tạp chí Khoa học số Trường đại học Hải Phòng Chờ ấn phẩm  
II. SÁCH SỬ DỤNG TRONG ĐÀO TẠO
1 Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 Sách chuyên khảo Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2016  978-604-57-2308-1  
2 Những vấn đề cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế Sách chuyên khảo Nxb Lý luận Chính trị, năm 2017 978-604-962-045-4  
3 Giáo dục gia đình Sách chuyên khảo Nxb ĐH Thái Nguyên, năm 2018 978-604-915-685-4  
4 Những vấn đề cơ  bản của Lôgíc hình thức Sách chuyên khảo Nxb Lý luận Chính trị, năm 2019 978-604-962-223-6  
III. BÀI VIẾT ĐĂNG TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA, QUỐC TẾ CÓ CHỈ SỐ
1 Thực trạng việc dạy - học môn GDCD ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Giáo dục đạo đức - Công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam” Nxb Giáo dục Việt Nam.  8G001Y3-DAI  
2 Rèn luyện NVSP theo định hướng phát triển năng lực nghề cho Sv ngành GDCD ở trường CĐ VP Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới PPDH và KTĐG môn GDCD ở trường Trung học” Nxb ĐH Huế  978-604-912-673-4  
3 Dạy học môn GDCD ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới PPDH và KTĐG môn GDCD ở trường Trung học” Nxb ĐH Huế 978-604-912-673-4  
4 Một số vấn đề cơ bản trong xây dựng lối sống văn hóa cho phụ nữ thời kỳ Hội nhập quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Nxb Lao động - Xã  hội. 978-604-65-3201-9  
5 Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và Hội nhập quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Nxb Lao động - Xã  hội. 978-604-65-3201-9  
6 Một số nhân tố cơ bản tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam trong quá trình Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ Hội nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Nxb Lao động - Xã  hội. 978-604-65-3201-9
 
 
7 Phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực - hướng mở trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” Nxb Thông tin & Truyền Thông. 978-604-80-3137-4
 
 
8 Cách mạng công nghệ 4.0 và một số vấn đề đặt ra với nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở Vĩnh Phúc: Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” Nxb Thông tin & Truyền thông. 978-604-80-3137-4
 
 
9 Quan điểm tự học của Hồ Chí Minh và giá trị của quan điểm này trong việc học tập, nghiên cứu các môn Lý luận chính trị theo xu hướng giáo dục mở hiện nay. Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” Nxb Thông tin & Truyền thông. 978-604-80-3137-4
 
 
10 Bản đồ tư duy - công cụ mở trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường CĐ Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” Nxb Thông tin & Truyền thông. 978-604-80-3137-4
 
 
11 Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trẻ ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Kỷ yếu HTKH toàn quốc: “Trí thức trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0” Nxb Lao động -  Xã hội 978-604-65-3527-0
 
 
12 Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy môn GDCD ở trường THCS trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay Kỷ yếu HTKH toàn quốc: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu GDPT  mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương” Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 978-604-968-514-9
 
 
13 Tư tưởng quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân - Tầm nhìn chiến lược trong tư duy chính trị của Chủ  tịch Hồ Chí Minh  Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và Hội nhập” Nxb Đại học quốc gia Thành phố HCM. 978-604-73-6262-2  
14 Một số vấn đề trong việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo ngành sư phạm GDCD theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường CĐ Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH,CĐ” Nxb Đà Nẵng. 978-604-84-3502-8  
15 Đọc tác phẩm kinh điển - Cơ sở khoa học nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý luận chính trị ở trường CĐ Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH,CĐ” Nxb Đà Nẵng. 978-604-84-3502-8  
16 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của SV trong phương thức đào tạo theo tín chỉ ở trường CĐVP Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐHCĐ” Nxb Đà Nẵng 978-604-84-3502-8  
17 Một số giải pháp cơ bản trong việc Vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy học phần: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường CĐVP. Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH,CĐ” Nxb Đà Nẵng 978-604-84-3502-8  
18 Sử dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm bồi dưỡng văn hóa Việt Nam cho SV Lào ở trường CĐVP Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH,CĐ” Nxb Đà Nẵng 978-604-84-3502-8  
19 Vai trò, vị trí của Giảng viên trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay - Khảo sát thực tế ở trường CĐVP Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH, CĐ” Nxb Đà Nẵng
 
978-604-84-3502-8  
20 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy nhân tố con người trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” Nxb Nông Nghiệp. 978-604-60-2844-4.  
21 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH của giảng viên ở trường CĐVP trước tác động của cuộc CMCN 4.0 Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” Nxb Nông Nghiệp 978-604-60-2844-4.  
22 Vấn đề giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên sư phạm ngành Giáo dục công dân Kỷ yếu HTKH quốc gia “Đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới” Nxb ĐH sư phạm Hà Nội 978-604-54-4600-3  
23 An sinh xã hội - Tư duy chính trị nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Hồ Chí Minh Kỷ yếu HTKH  quốc gia: “60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc” Nxb Đại học Huế 978-604-974-151-7  
24 Một số vấn đề đặt ra trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho sinh viên sư phạm thông qua học phần pháp luật đại cương ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH toàn quốc: “Mô hình gia đình - nhà trường - Xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và Hội nhập quốc tế” Bộ Giáo dục - Đào tạo KHGD/16-20.ĐT.024  
25 Gắn kết đào tạo giữa trường CĐ nghề địa phương với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI” Nxb Thông tin và Truyền thông 978-604-80-3965-3  
26 Một số vấn đề đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI” Nxb Thông tin & Truyền thông 978-604-80-3964-6  
27 Tác động của mạng xã hội đến lối sống sinh viên hiện nay Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay”
 
 
 
 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
 
 
978-604-985-212-1
 
28 Sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh  
29 Bạo lực học đường nhìn từ đánh giá của học sinh THCS trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
30 Một số vấn đề trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” Nxb Đại học Kinh tế quốc dân 978-604-946-689-2  
31 Vấn đề về giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên ngành Ngữ Văn Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực” Nxb Đại học Vinh 978-604-923-560-1  
32 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên ngành Ngữ Văn theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc tế: “Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực” Nxb Đại học Vinh 978-604-923-560-1  
33 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới  
Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng: Vấn đề Lý luận và Thực tiễn”
 
 
 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
 
 
978-604-9823-94-9
 
34 Kinh tế tư nhân và sự tác động của thành phần kinh tế này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta  
35 Thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động - Nhân tố quan trọng trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.  
Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và Việt Nam: Hiện trạng, Kết quả, Bất cập”
 
 
Nxb Đà Nẵng
 
 
 
978-604-84-4503-4
 
 
36 Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục nghề nghiệp  
37 Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá phục vụ yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây  
38 Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Kỷ yếu HTKH quốc tế: “Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu” Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 978-604-9870-59-0
 
 
39 Phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn ỉnh Vĩnh Phúc Kỷ yếu HTKH quốc tế: Khởi nghiệp và sáng tạo, Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam Nxb Hà Nội 978-604-55-4621-5  
40

Bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII

 
 
 
Kỷ yếu HTKH Quốc gia
 
 
 
Nxb Lao động - Xã hội
 
 
 
987-604-65-4568-2
 
41 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân và vấn đề xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Vĩnh Phúc hiện nay  
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo và vấn đề phát triển kinh tế biển hiện nay Kỷ yếu HTKH quốc gia: “Luận cứ khoa học cho giải pháp chính sách phát triển bền vững dải ven biển Bắc Trung bộ” Nxb Lao động - Xã hội 9-786046-550273  
IV. BIÊN SOẠN TẬP BÀI GIẢNG SỬ DỤNG NỘI BỘ TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐÃ NGHIỆM THU
STT Tên tập bài giảng Đối tượng sử dụng Năm nghiệm thu Ghi chú
1 Nhập môn Lôgíc Kế toán ngoài sư phạm 2011, QĐ số 358/QĐ-ĐT Chủ biên
2 Nhập môn Lôgíc Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm giáo dục thể chất 2012, QĐ số 907/QĐ-ĐT Chủ biên
3 Những vấn đề của Thời đại Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân 2013, QĐ số 569/QĐ-QLKH Chủ biên
4 Giáo dục gia đình Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân 2014, QĐ số 289/QĐ-QLKH Đồng chủ biên
V. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ  ĐÃ NGHIỆM THU
STT Tên đề tài Năm nghiệm thu Ghi chú
1 Một số nguyên nhân và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên trường cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay 2012 Thành viên
2 Xây dựng và vận dụng bản đồ tư duy trong việc dạy - học học phần: “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 2017, QĐ số 249/QĐ-QLKH-HTQT Chủ nhiệm
3 Tác động của mạng xã hội đến lối sống sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay   Chủ nhiệm
                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 
Thông tin tuyển sinh 2

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 3042

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57374

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4843539