Trang nhất » Tin Tức » Xét tặng danh hiệu NGND NGUT

KẾ HOẠCH Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

Thứ tư - 26/10/2022 15:15
KẾ HOẠCH  Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,  “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

.
              UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:   188   /KH-CĐVP                                                                                Phúc Yên, ngày   26  tháng 10 năm 2022
 KẾ HOẠCH
Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,
“Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023
 
Căn cứ Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (NGND, NGƯT) lần thứ 16 - năm 2023; Công văn số 6766/UBND-VX2 ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023; Công văn số 1556/SGDĐT-TCCB-CTTTS, ngày 24/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch thực hiện việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” nhằm phát huy truyền thống của dân tộc, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các nhà giáo có nhiều thành tích, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; thực sự có uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành Giáo dục và toàn xã hội;
- Tiếp tục khuyến khích các nhà giáo phát huy tài năng, sáng tạo vươn lên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và
học sinh, sinh viên noi theo, được nhân dân tin yêu, được xã hội ghi nhận.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định; thực hiện đúng nguyên tắc: Công khai, khách quan, minh bạch, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, giáo viên, giảng viên trong việc giới thiệu và xét chọn.
II. NỘI DUNG
1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác xét tặng danh hiệu
NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023

- Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan để cán bộ, giáo viên, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường và cán bộ, giáo viên đã nghỉ chế độ thuộc đối tượng xét tặng theo quy định trong đơn vị biết và tiến hành quy trình xét các danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, theo các văn bản sau:  Nghị định số 27/2015/NĐCP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; Công văn số 4732/BDGĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1556/SGDĐT-TCCB-CTTTS, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.
- Việc xét tặng “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”  thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.
- Cán bộ, giáo viên, viên chức nghiên cứu đối chiếu tiêu chuẩn: Điều kiện, Hồ sơ và quy trình theo Nghị định số 27/2015/NĐCP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; Công văn số 4732/BDGĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1556/SGDĐT-TCCB-CTTTS, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tại địa chỉ Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn.)
- Nhà trường thành lập các Hội đồng và thời gian thực hiện Hội đồng xét
tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.
2. Thời gian và tiến trình thực hiện
- Ban hành kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 trước ngày 01 tháng 11 năm 2022.
- Hồ sơ cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp 03 bộ hồ sơ qua phòng Hành chính – Tổ chức (đ/c Thành Công) trước ngày 11 tháng 11 năm 2022 (danh mục hồ sơ thực hiện theo Điều 17 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày10/3/2015 của Chính phủ).
- Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 thành lập Hội đồng xét tặng, tổ Thư ký và tổ chức Hội nghị phiên toàn thể cán bộ viên chức, giáo viên và lao động  hợp đồng từ 12 tháng trở lên để giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm NGUT, NGND.
- Từ ngày 21/11/ 2022 đến ngày 04/12/2022 Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn.
- Từ ngày 05/12/ 2022 đến ngày 09/12/2022 Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận;  Gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng.
- Từ ngày 12/12/ 2022 đến ngày 15/12/2022 Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp trên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo nhà trường
 Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.
2. Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Triển khai kế hoạch tới toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị biết và thực hiện.
- Giao cho Phòng Hành chính – Tổ chức, thông báo tới các cán bộ viên chức có Quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội của Nhà trường từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng.
3. Công đoàn nhà trường
Phối hợp với Nhà trường trong việc tham mưu Kế hoạch triển khai thực
hiện, tuyên truyền, nắm bắt dư luận và hoàn thiện các các loại Hồ sơ liên quan.
4. Đối với cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tặng
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ.
- Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 11 tháng 11 năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch hoạch triển khai xét tặng danh hiệu“Nhà giáo Nhân dân” “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023. Nhà trường đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ qua Phòng Hành chính – Tổ chức (đồng chí Nguyễn Thành Công, số điện thoại 0968.083.287) để được giải đáp./.  
 
                   HIỆU TRƯỞNG
 
                     (Đã ký)
 
             TS. Trần Thanh Tùng
 
 
 
Nơi nhận:
-UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc;
- Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc;
- ĐU, BGH trường;
- Các đơn vị, Đoàn thể;
- Lưu: VT + HCTC.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aÝ kiến bạn đọc
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 2052

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51847

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4955982

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades