Trang nhất » Đoàn thể » Văn bản học tập chính chị

Kế hoạch học tập NQTW8

Thứ sáu - 11/01/2019 10:28
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Đảng ủy trường Cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện như sau:

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
------------------------------------
Số    205-KH/ĐU
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   Phúc Yên, ngày 03 tháng 01 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
 các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
 
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Đảng ủy trường Cao đẳng Vĩnh Phúc  xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên BCT, Ủy viên BBT, Ủy viên BCHTW.
Trên cơ sở đó, Đảng ủy, các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.
          2. Yêu cầu
Việc tổ chức học tập, quán triệt phải đảm bảo thiết thực, phù hợp, chất lượng, hiệu quả.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Xây dựng văn bản của tập thể thực hiện các nội dung Hội nghị, triển khai viết thu hoạch cá nhân phải bảo đảm nghiêm túc, phù hợp với đơn vị.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ở các chi bộ.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1.  Nội dung học tập, quán triệt
Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
 
2. Tổ chức học tập, quán triệt
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ.
- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trước ngày 20/01/2019.
Sau học tập, quán triệt, các chi bộ tiếp tục bố trí thời gian phù hợp để trao đổi, thảo luận các văn bản triển khai thực hiện, nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.
- Hình thức: Tổ chức hội nghị.
- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt. (có thể mời báo cáo viên cấp trên).
3. Tài liệu: Sử dụng tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
4. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện
- Đảng ủy, các chi bộ chọn nội dung cụ thể, phù hợp với đơn vị mình để xây dựng văn bản của tập thể triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát, cụ thể hoá các nội dung Hội nghị Trung ương 8.
- Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 phù hợp với nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5. Viết thu hoạch cá nhân
Cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch. Thời gian nộp bài thu hoạch: Chậm nhất là 30/01/2019.
Việc tham gia học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 và viết thu hoạch cá nhân là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua đối với tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.
6. Kinh phí : Kinh phí tổ chức hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành.
III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC
1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên
Đảng ủy, các chi bộ chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên qua hội nghị và trên Website của nhà trường. Việc triển khai công tác tuyên truyền được thực hiện ngay sau khi Đảng uỷ ban hành kế hoạch.
Chi bộ Đào tạo chỉ đạo Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế có kế hoạch thông tin, tuyên truyền các nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
 
2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc
- Các chi bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết.
- Ủy ban kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và văn bản thực hiện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra
Xây dựng Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu nhà trường, các đoàn thể, các đơn vị phòng, khoa, tổ, trung tâm.
Theo dõi, đôn đốc các chi bộ trong việc tổ chức học tập, quán triệt theo kế hoạch.Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch này báo cáo Thành ủy Phúc Yên.
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII vào từng thời điểm cụ thể, phù hợp với chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.
2. Các chi bộ
Tiếp tục tổ chức cho cán bộ đảng viên của đơn vị thảo luận, viết bài thu hoạch, nộp báo cáo Đảng ủy (qua đ/c Duyên) trước ngày  30/01/2019.
Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.
Trên đây là kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Đảng ủy nhà trường   yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- Thảnh ủy Phúc Yên (b/c);
- ĐUV;
- Các chi bộ;
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
        Trần Văn Thuận
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thực hiện 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 3419

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57751

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4843916

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades