Trang nhất » Phòng ban » Phòng Hành chính Tổ chức » Thông báo-kế hoạch

HƯỚNG DẪN THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Giảng viên cao cấp (hạng I) giảng viên chính (hạng II) năm 2016

Thứ ba - 07/06/2016 21:55
V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) giảng viên chính (hạng II) năm 2016ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số :           /HC-TC                                         Phúc Yên, ngày       tháng  6  năm 2016
  V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh
  nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)
  giảng viên chính (hạng II) năm 2016
 
 
 
HƯỚNG DẪN THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Giảng viên cao cấp (hạng I) giảng viên chính (hạng II) năm 2016

 
 
 
Căn cứ Công văn số: 2102/BGD-ĐT-NGCBQLCSGD ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên viên chính (hạng II) năm 2016, Công văn số 648/SGDĐT-TCCB ngày /05/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016, như sau:
I. Thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)
1. Đối tượng dự thi
- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số 15.111 (tức V.07.01.03), đang làm công tác giảng dạy tại trường.
2. Điều kiện dự thi
Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, 2014, 2015) và tới thời điểm cử dự thi ; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp ; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
- Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy ;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGD-ĐT-BNV), cụ thể như sau:
+ Chủ trì thực hiện ít nhất 01 đề tài NCKH cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;
+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;
+ Có ít nhất 03 bài báo khoa học đã được công bố (bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ).
+ Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch giảng viên, mã số 15111 hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mã số 15.111 tối thiểu là 02 năm.
Viên chức trước khi đăng ký dự thi thặng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số 15110 (nay là mã số V.07.01.02)phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số 15.111 (nay là mã số V.07.01.03) quy định tại Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV. 
3. Hình thức, nội dung và thời gian thi:
Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính phải dự thi đủ các bài thi sau:
a) Bài thi kiến thức chung:
- Nội dung thi: Kiểm tra những hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng; xu hướng quốc tế, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý giáo dục đại học và quản trị nhà trường; các chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục đại học; quan điểm, định hướng chiến lược phát triển của ngành/chuyên ngành đào tạo và của nhà trường; pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.
- Hình thức thi: Viết
- Thời gian thi: 180 phút.
b) Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:
- Nội dung thi: Viên chức dự thi chuẩn bị bản báo cáo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan về kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bản thân từ khi được bổ nhiệm vào chức danh đang giữ cho đến thời điểm đăng ký dự thi thăng hạng. Nội dung của báo cáo tổng quan bao gồm các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.
Viên chức dự thi phải trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng quan trước Hội đồng và trả lời phỏng vấn của giám khảo.
Lưu ý: Các kết quả trình bày trong bản báo cáo tổng quan phải có tài liệu minh chứng cụ thể và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các minh chứng này.
- Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp.
- Thời gian thuyết trình và phỏng vấn: 30 phút/người.
c) Bài thi ngoại ngữ:
- Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.
Trường hợp là giảng viên dạy ngoại ngữ thì phải thi ngoại ngữ thứ 2 ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Hình thức thi: Viết và vấn đáp.
- Thời gian thi: Viết 90 phút; Vấn đáp không quá 15 phút (gồm chuẩn bị và trình bày).
d) Bài thi Tin học văn phòng:
- Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Hình thức thi: Thực hành trên máy tính
- Thời gian thi: 45 phút.
4. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học
a) Miễn thi bài thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
          - Viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
          - Viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài.
b) Miễn thi bài thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) (theo mẫu số 1a đính kèm);
b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức (theo mẫu số 2 đính kèm);
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (theo mẫu số 3a đính kèm);
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:
- Bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.
đ) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm).
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
6. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2016
             -  Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại cụm thi số 2, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
II. Thi thăng hạng từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I)
1. Đối tượng dự thi
Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số 15110 (hiện nay là ngạch V.07.01.02) hiện đang làm công tác giảng dạy.
2. Điều kiện dự thi
Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Hoàn thành tốt nghiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, 2014, 2015) và tới thời điểm cử dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật ;
- Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng day;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư  phạm cho giảng viên ;
- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGD ĐT- BNV, cụ thể như sau:
+ Chủ trì thực hiện ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;
+ Hướng dẫn ít nhất 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 01 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
Đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01  học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp II tương đương với hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn 01 NCS bằng một công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước.
Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài NCKH đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài NCKH đã quy định.
+ Chủ trì biên soạn ít nhất 02 sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;
+ Có ít nhất 06 bài báo khoa học đã được công bố (bao gồm: bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học ; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo, khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ).
- Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch giảng viên chính, mã số 15.110 hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm, trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên chính, mã số 15110 tối thiểu là 2 năm.
Viên chức trước khi đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II0, mã số V.07.01.02 quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT- BGD ĐT-BNV.  
3. Hình thức, nội dung và thời gian thi
Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp phải dự thi đủ các bài thi sau:
a) Bài thi kiến thức chung:
- Nội dung thi: Kiểm tra những hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng; xu hướng quốc tế, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý giáo dục đại học và quản trị nhà trường; các chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục đại học; quan điểm, định hướng chiến lược phapts triển của ngành/chuyên ngành đào tạo của nhà trường; pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp.
- Hình thức thi: Viết
- Thời gian thi: 180 phút
b) Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:
- Nội dung thi: Viên chức dự thi chuẩn bị bản báo cáo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan về kết quả giảng dạy và NCKH của bản thân từ khi được bổ nhiệm vào chức danh đang giữ cho đến thời điểm đăng ký dự thi thăng hạng. Nội dung của báo cáo tổng quan bao gồm các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT- BGD ĐT-BNV.
Viên chức dự thi phải trì bày tóm tắt bản báo cáo tổng quan trước Hội đồng và trả lời phỏng vấn của giám khảo một phần hoặc một số câu hỏi về nội dung báo cáo bằng tiếng nước ngoài do viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.
Lưu ý: Các kết quả trình bày trong bản báo cáo tổng quan phải có tài liệu minh chứng cụ thể và các xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và p hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các minh chứng này.
- Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp
- Thời gian thuyết trình và  phỏng vấn: 30 phút/người.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) (theo mẫu)
b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:
- Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
đ) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/NCS bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ theo quy định có xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm)
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250x340x5mm (theo quy định)
5. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2016
- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tập trung tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
III. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Hội đồng xét duyệt viên chức tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016
2. Lãnh đạo phòng, ban, khoa, tổ, trung tâm tuyên truyền phổ biến văn bản này đến từng viên chức của đơn vị mình. Viên chức đối chiếu với điều kiện dự thi; đăng ký với lãnh đạo đơn vị mình; Lãnh đạo đơn vị tập hợp danh sách nộp về phòng HC-TC, hạn cuối  12/6/2016.
- Phòng HC-TC trình Hội đồng xét duyệt danh sách viên chức thi thăng hạng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2016.
Quá thời hạn nêu trên, cá nhân, đơn vị nào không thực hiện coi như không có nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016.
 
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo Tr
- Lãnh đạo P, K, T, TT
- Lưu VT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS.Hoàng Văn Bình
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2032

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51827

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4955962

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades