Đề án tuyển sinh năm 2024 trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2024 với các nội dung cụ thể sau:


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024
(
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ- ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2024
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,
cao đẳng ban hành theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2024 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Trường cao đẳng Vĩnh Phúc (
QC71);
Căn cứ Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp,
cao đẳng chính quy ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Trường cao đẳng Vĩnh Phúc (
QC52);
Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2024 với các nội dung cụ thể sau: 


MỜI QUÝ VỊ BẠN ĐỌC XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TẠI LINK NÀY