Mẫu khung chương trình đào tạo theo tín chỉ

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐVP ngày tháng năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
Mời quý vị bạn đọc DOWNLOAD TẠI ĐÂY


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU
                  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 
Tên chương trình: SƯ PHẠM TOÁN-LÝ
Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TOÁN. Mã ngành:……………….
Loại hình đào tạo: Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-CĐVP ngày   tháng      năm 2016
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
                                         
 
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về phẩm chất
+ Phẩm chất chính trị
+ Đạo đức nghề nghiệp
- Về năng lực
+ Kiến thức chuyên môn
+ Kỹ năng sư phạm (kỹ năng nghề nghiệp đối với các ngành ngoài sư phạm)
- Về thái độ
* Tài liệu tham khảo để viết mục tiêu:
- Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm ban hành theo quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2004.
- Các chương trình đào tạo của nhà trường.
- Tài liệu tập huấn về xây dựng chương trình tại Bắc Giang, tháng 4/2016.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO                                                 3 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ                        ….. tín chỉ (không tính học phần Giáo dục quốc phòng , Giáo dục thể chất ) trong đó:
 
TT Khối kiến thức Số tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương  
  - Bắt buộc  
- Tự chọn  
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
  - Kiến thức chuyên ngành 1  
+ Bắt buộc  
+ Tự chọn  
- Kiến thức chuyên ngành 2  
+ Bắt buộc  
+ Tự chọn  
3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm  
  + Bắt buộc  
+ Tự chọn  
4 Thực tập 7
5 Học phần tốt nghiệp /khóa luận tốt nghiệp 5
  Tổng cộng:  
 
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc tương đương, trúng tuyển qua kì thi tuyển sinh, xét tuyển sinh hàng năm của trường.
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Quy trình đào tạo và điều kiện xét tốt nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của nhà trường.
6. THANG ĐIỂM
Thang điểm theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của nhà trường.
 
7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT Học phần Mã số Số TC Điều kiện tiên quyết Loại giờ tín chỉ (số tiết) Ghi chú
Lên lớp Thực hành, thí nghiệm, thực tế, thực tập Tổng Giờ tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập, thảo luận, thực hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I Kiến thức giáo dục đại cương                  
  Bắt buộc                  
I.1 Lý luận chính trị                  
 1.  
Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin                  
 1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh                  
 1.  
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                  
 1.  
Pháp luật đại cương                  
 1.  
…………………….                  
I.2 Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật                  
 1.  
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục Đào tạo                  
 1.  
………………….                  
I.3 Ngoại ngữ                  
 1.  
Tiếng Anh 1                  
 1.  
Tiếng Anh 2                  
 1.  
Tiếng Anh 3                  
 1.  
………………….                  
I.4 Toán, Khoa học tự nhiên,Tin học, công nghệ, môi trường                  
 1.  
Tin học cơ sở                  
 1.  
…………………..                  
I.5 Giáo dục Quốc phòng-an ninh                  
I.6 Giáo dục thể chất                  
 1.  
Giáo dục thể chất 1                  
 1.  
Giáo dục thể chất 2                  
 1.  
Giáo dục thể chất 3                  
  Tự chọn (chọn 1 môn hoặc  chọn hai môn)                  
 1.  
………….                  
 1.  
………….                  
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                  
II.1 Kiến thức ngành Toán                  
  Bắt buộc                  
 1.  
Hình học giải tích                  
 1.  
Đại số tuyến tính                  
 1.  
Phương pháp dạy học đại cương môn Toán                  
 1.  
…………………                  
 1.  
………………                  
  Tự chọn (chọn 1môn hoặc  chọn hai môn)                  
 1.  
……………….                  
 1.  
……………….                  
II.2 Kiến thức ngành Vật lý                  
  Bắt buộc                  
 1.  
Cơ học 1                  
 1.  
Điện học 1                  
 1.  
Lý luận dạy học vật lý 1                  
 1.  
………………………..                  
 1.  
………………………..                  
  Tự chọn (chọn 1môn hoặc  chọn hai môn)                  
 1.  
………………………..                  
 1.  
………………………..                  
II.3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm                  
  Bắt buộc                  
 1.  
Tâm lí học đại cương                  
 1.  
Giáo dục học đại cương                  
 1.  
………………………..                  
  Tự chọn (chọn 1môn hoặc  chọn hai môn)                  
 1.  
……………………..                  
 1.  
……………………..                  
II.4 Thực tập (bắt buộc)                  
 1.  
Thực tập 1   3              
 1.  
Thực tập 2   4              
 1.  
                   
II.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần chuyên ngành thay thế                  
 1.  
Khóa luận tốt nghiệp   5              
  Các học phần chuyên ngành thay thế   5              
  Tự chọn (chọn 1 trong hai học phần)                  
 1.  
Học phần 1 (chuyên ngành 1)   3              
 1.  
Học phần 2 (chuyên ngành 1)   3              
  Tự chọn (chọn 1 trong hai học phần)                  
 1.  
Học phần 1 (chuyên ngành 2)   2              
 1.  
Học phần 2 (chuyên ngành 2)   2              
 
8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 
TT Tên học phần Mã học phần Số TC Số tiết Năm thứ nhất Năm thứ  hai Năm thứ  ba Ghi chú
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6  
 1.  
                     
 1.  
                     
 1.  
                     
 1.  
…………………..                    
  Tổng cộng kỳ 1 a            
 1.  
                     
 1.  
                     
 1.  
………………                    
 1.  
Tổng cộng kỳ 2 b          
 1.  
……………………………..                    
  Tổng cộng toàn khóa: …… tín chỉ.
                           
 
9. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN
 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin                                 5 TC
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                    2 TC
 3. …………………………………………………………………………… TC
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH