Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Thực hiện Công văn số 2966/SLĐTBXH-GDNN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2022Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thực hiện báo cáo:
- Kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022: Phụ lục 01 kèm theo.
- Kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN của cơ sở năm 2022: Phụ lục 02 kèm theo.
Trân trọng báo cáo./.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Ts Trần Thanh Tùng

XEM TOÀN VĂN BÁO CÁO TẠI ĐÂY

CÁC PHỤ LỤC TẠI LINK NÀY