Tin vui dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 4/2018

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội những tin vui diễn ra trong tháng 4/2018. Cụ thể như sau:

 


Cập nhật đầy đủ Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

>> Hôm nay (02/4/2018): Nên biết 03 tin nổi bật này 
>> Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 04/2018

1. Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Được nghỉ làm việc 01 ngày (Thứ 4 ngày 25/4/2018) và hưởng 100% tiền lương.

2. Nghỉ ngày Chiến thắng và Quốc tế Lao động

Được nghỉ 04 ngày liên tục, từ Thứ 7 ngày 28/4/2018 đến hết Thứ 3 ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng 100% tiền lương.

3. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại TP.Hồ Chí Minh

Từ ngày 01/4/2018, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện như sau:

- Thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị quyết này được chi trả căn cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP. Mỗi đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, minh bạch.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, giao UBND thành phố hướng dẫn để các đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ để chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

- Chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

- Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Thành phố từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020, UBND thành phố sẽ rà soát hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm so với khả năng cân đối ngân sách thực tế hàng năm. Nếu có thay đổi, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

 

 

Cập nhật đầy đủ Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

>> Hôm nay (02/4/2018): Nên biết 03 tin nổi bật này 
>> Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 04/2018

1. Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Được nghỉ làm việc 01 ngày (Thứ 4 ngày 25/4/2018) và hưởng 100% tiền lương.

2. Nghỉ ngày Chiến thắng và Quốc tế Lao động

Được nghỉ 04 ngày liên tục, từ Thứ 7 ngày 28/4/2018 đến hết Thứ 3 ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng 100% tiền lương.

3. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại TP.Hồ Chí Minh

Từ ngày 01/4/2018, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện như sau:

- Thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị quyết này được chi trả căn cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP. Mỗi đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, minh bạch.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, giao UBND thành phố hướng dẫn để các đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ để chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

- Chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

- Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Thành phố từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020, UBND thành phố sẽ rà soát hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm so với khả năng cân đối ngân sách thực tế hàng năm. Nếu có thay đổi, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.