THÔNG BÁO LỊCH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (ĐỢT BỔ SUNG)

THÔNG BÁO LỊCH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (ĐỢT BỔ SUNG)
Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non như sau:TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC CỒNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2022 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 167/TB-TS                                                Phúc Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2022
 

Thông báo lịch thi năng khiếu
Ngành giáo dục mầm non (đợt bổ sung)

 

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
            Căn cứ thông báo 3922/TB-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2022;
            Căn cứ thông báo số 159/TB-TS ngày 20/9/2022 của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc về việc xét tuyển bổ sung hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
            Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non như sau:
1. Thời gian thi dự kiến:  Từ 13/10/2022 – 16/10/2022; Lịch thi cụ thể thông báo trực tiếp cho thí sinh.
2. Hình thức thi: Trực tiếp tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
3. Các môn thi năng khiếu:   Đọc diễn cảm, Hát
4. Lệ phí thi: 300 000 đ/thí sinh;
           Thí sinh đăng kí dự thi phải nộp lệ phí thi bằng chuyển tiền vào tài khoản của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trước ngày thi 01 ngày với thông tin sau:
            + Tên chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
            + Số tài khoản: 3714.0.1095725 Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
            + Nội dung nộp tiền: NK2022- Họ và tên thí sinh - Số điện thoại của thí sinh
            - Ngay sau khi nộp xong lệ phí thi, thí sinh gửi bản chụp ảnh Xác nhận nộp tiền, hoặc Phiếu chuyển khoản vào email: hongquang77@gmail.com. (CB phòng KHTC).
            Hoặc Thí sinh nộp lệ phí thi tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trước ngày thi 01 ngày.
5. Các thông tin chi tiết về thi năng khiếu trực tuyến:
            Thí sinh xem trên trang thông tin điện tử của Trường CĐ Vĩnh Phúc tại địa chỉ:  
                http://caodangvinhphuc.edu.vn.

HƯỚNG DẪN THI NĂNG KHIẾU TRỰC TUYẾN XEM TẠI ĐÂY

CHI TIẾT THÔNG BÁO XEM TẠI ĐÂY


Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113881041;
T. Vĩnh: 0988.900.270  -  C. Chung: 0912.867.061;
T. Thu: 0912.013.684  - C. Hương: 0912. 836.686

    KT. CHỦ TỊCH HĐTS
                (Đã ký)
 
        Phó Hiệu Trưởng
      ThS. Đào Ngọc Anh