THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2022 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CĐVP

Thông báo điểm trúng tuyển

Thông báo điểm trúng tuyển

.


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC CỒNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số: 157/TB-TS                                                Phúc Yên, ngày 17 tháng 9 năm 2022
 

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2022
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON


            Căn cứ Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Đề án tuyển sinh 2022 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
            Căn cứ thông báo 3922/TB-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2022, Căn cứ thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
            Căn cứ kết luận của thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc ngày 17 tháng 9 năm 2022 về việc xác định điểm trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
            Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo điểm trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 đối với học sinh phổ thông khu vực 3 (KV3) như sau:
1. Điểm trúng tuyển
TT Ngành học Mã ngành Điểm trúng tuyển
Xét kết quả thi THPT  Xét học bạ
lớp 12 THPT
1 Giáo dục Mầm non 51140201 17.00 17.00
- Điểm trúng tuyển áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn dùng để xét tuyển.
2. Thông báo xác định nhập học
       Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học từ 08h00 ngày 18/9/2022 đến trước 17h00 ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện).
       Thí sinh xác nhận nhập học theo đường chuyển phát nhanh qua Bưu điện cần ghi rõ địa chỉ để nhà trường gửi giấy báo nhập học. Thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường nhận Giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo.
       Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
Phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113881041.
          CHỦ TỊCH HĐTS
                       (Đã ký)
 
               HIỆU TRƯỞNG
       TS. TRẦN THANH TÙNG