Quy chế tuyển sinh 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 52 /QĐ- ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Qui chế này quy định các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh  gồm: Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS, Ban thư ký; tổ chức phúc tra; xác định điểm trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Qui chế này áp dụng cho các trường hợp đăng kí tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (viết tắt là Trường) đối với các ngành khối Giáo dục nghề nghiệp theo các trình độ đào tạo: trung cấp, cao đẳng.
2. Quy chế này không áp dụng cho việc tuyển sinh để dạy nghề theo hình thức liên kết đào tạo, dạy nghề thường xuyên với chương trình chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề.
MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT QUY CHẾ TẠI ĐÂY