ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 53 /QĐ- ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022
((Ban hành kèm theo Quyết định số  53 /QĐ- ĐT  ngày  23 tháng 3  năm 2022
 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
 

            Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
            Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (QC 07);
            Căn cứ Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng ban hành theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội(QC 05);
            Căn cứ  Quyết định 342/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
            Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022 với các nội dung cụ thể sau:
MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY