ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số          / ĐATS-ĐT                                Vĩnh Phúc, ngày      tháng 6 năm 2020
 
 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020
 
 
            Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
            Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non; (QC 09);
            Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05);
            Căn cứ  Quyết định 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
            Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:

MỜI QUÝ VỊ XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TẠI ĐÂY