Trang nhất » Tuyển sinh - Đào tạo » Tuyển sinh » Đề án tuyển sinh

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Thứ ba - 16/03/2021 15:48
Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số          / ĐATS-ĐT                                Vĩnh Phúc, ngày      tháng 6 năm 2020
 
 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020
 
 
            Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
            Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
            Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non; (QC 09);
            Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05);
            Căn cứ  Quyết định 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
            Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử
            - Tên trường: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
- Sứ mệnh: Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giáo dục, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, quản lý văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
            - Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
            - Website: caodangvinhphuc.edu.vn
 
 
 
 
2. Quy mô đào tạo
 
Nhóm ngành Quy mô hiện tại
Hệ Cao đẳng Hệ Trung cấp
GD chính quy GDTX GD chính quy GDTX
Các ngành sư phạm 882 0 124 0
Các ngành khác 40 0 29 0
 
3. Thông tin về tuyển sinh chính quy năm 2018, 2019
3.1. Phương thức tuyển sinh
            Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển, thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Xét tuyển, thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) và sử dụng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường đối với từng năm tuyển sinh.
3.2. Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt Năm tuyển sinh -2(2019) Năm tuyển sinh-1(2018)
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành I            
Giáo dục Tiểu học   12 12.0 200 12 12.0
Giáo dục Mầm non   693 12.0 200 208 12.0
Tổng   705   400 216  
 
II. TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020
1. Đối tượng tuyển sinh:
            Đối với ngành mầm non: Theo Điều 5 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Đối với các ngành ngoài sư phạm: Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
3.1. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển
- Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2020): Xét tuyển và thi tuyển năng khiếu và kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển đối với mỗi ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Phương thức 2 (xét học bạ THPT): Xét tuyển, thi tuyển năng khiếu và sử dụng  Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường tổ chức thi tuyển 03 môn:
            - Môn Kiến thức chuyên môn: Nội dung thi gồm Chương trình và PT CTGDMN
            - Môn Cơ sở ngành: Nội dung thi gồm Tâm lý lứa tuổi sư phạm và Giáo dục học.
            - Môn Chuyên ngành: Thi năng khiếu Hát và Kể diễn cảm
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
            - Đối với ngành Giáo dục Mầm non (51140201):
            + Cao đẳng chính quy (thời gian đào tạo 03 năm): 800
            + Cao đẳng chính quy (đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành): 150
            - Đối với các ngành cao đẳng khác: 100
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5.1. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2020 (phương thức 1)
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành Giáo dục Mầm non: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
- Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
5.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (phương thức 2)
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối ngành Giáo dục Mầm non:
+ Điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 6,5 trở lên. Nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo), điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển từ 5,0 trở lên
+ Học lực lớp 12 từ Khá trở lên.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ  trung bình trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
5.3. Nguyên tắc xét tuyển
 Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
 Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành.
6. Các thông tin dùng để xét tuyển
- Nhà trường không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.
- Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ  tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm.
- Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển.

XEM CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TẠI ĐÂY
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/aNhững tin cũ hơn
 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3080238

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades