Trang thông tin giới thiệu đơn vị và nhân sự

.


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, tòa nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, P.Trưng Nhị - TP.Phúc Yên - T.Vĩnh Phúc.
Số điện thoại văn phòng:
Email: phongktcdvp1.vpc@moet.edu.vn@gmail.com
Địa chỉ trang thông tin của đơn vị
I. NHÂN SỰ
1. Trưởng đơn vị
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng phòng Khảo thí &ĐBCL
Học hàm học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Tin học
Địa chỉ email: tuanna573@gmail.com
Số điện thoại: 0966.888.573
Các công trình khoa học
đã nghiên cứu
1. Xây dựng giáo trình Ngôn ngữ Lập trình Pascal (Cấp trường)
2. Đề tài NCKH: Phương pháp gia tăng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng & tập thuộc tính thay đổi.
Các bài báo khoa học
đã công bố
[CT1] Nguyen Anh Tuan, Nguyen Long Giang (2019), “About a Distance Measure and Application for Finding Reduct in Incomplete Decision Tables”, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), ISSN: 2249-8958, Volume-9, Issue-1, pp. 6294-6298.
[CT2] Nguyễn Anh Tuấn (2020), “Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ”, Chuyên san khoa học tự nhiên - kỹ thuật - công nghệ, ISSN: 1859-2171, Tập 225(06), trang 200 - 204.
[CT3] Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang (2020), “Phương pháp filter-wrapper rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập đối tượng”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII - Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, trang 394-399.
[CT4] Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Long Giang (2020), “Về các thuật toán gia tăng filter-wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ khi bổ sung, loại bỏ tập thuộc tính”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII - Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT, trang 477-482.
[CT5] Giang Nguyen, Le Hoang Son, Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Ngan, Nguyen Nhu Son, Nguyen Truong Thang (2021), “Filter-Wrapper Incremental Algorithms for Finding Reduct in Incomplete Decision Systems when Adding and Deleting an Attribute Set”, International Journal of Data Warehousing and Mining (SCIE),  Volume 17, Issue 2, Article 3, pp. 39-62.
[CT6]-Nguyen Truong Thang, Nguyen Long Giang, Hoang Viet Long, Nguyen Anh Tuan, Tran Manh Tuan, Ngo Duy Tan (2021), “Efficient Algorithms for Dynamic Incomplete Decision Systems”, International Journal of Data Warehousing and Mining (SCIE), Volume 17, Issue 3, Article 2, pp. 44-67.
[CT7] Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Long Giang, Vũ Đức Thi (2021), “Thuật toán gia tăng lọc - đóng gói tìm tập rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ khi tập đối tượng và tập thuộc tính thay đổi giá trị”, Chuyên san khoa học tự nhiên - kỹ thuật - công nghệ, ISSN: 1859-2171, Tập 226(11), trang 234 - 242.
2. Phó Trưởng đơn vị
Họ và tên: Lương Thị Song Vân
Chức vụ: Phó trưởng phòng phòng Khảo thí &ĐBCL
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Tin học
Địa chỉ email: luongthisongvan@gmail.com
Số điện thoại: 0986970555
Các công trình khoa học
đã nghiên cứu
1. Xây dựng giáo trình Elearning môn “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” (Cấp trường)
2. Bồi dưỡng những kỹ năng ứng dụng CNTT vào HĐ giảng dạy cho giáo viên Tiểu học (Cấp tỉnh)
Các bài báo khoa học
đã công bố
1. Ứng dụng CTTT trong dạy học văn
2. Ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐ trải nghiệm sáng tạo cho trẻ mầm non
3. Một số vấn đề lý luận về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học
4. Thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động- nhân tố quan trọng trong đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
5. Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục nghề nghiệp
 
Họ và tên: Phạm Thị Quế
Chức vụ: Phó trưởng phòng phòng Khảo thí &ĐBCL
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Địa chỉ email: phamthique87@gmail.com
Số điện thoại: 0975.350.339
 
Các công trình khoa học
đã nghiên cứu
1. Xây dựng tập bài giảng “Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh” (Cấp trường)
Các bài báo khoa học
đã công bố
1. Tìm hiểu một số luận điểm cơ bản về vấn đề văn hóa trong toàn cầu hóa của Thomas L.Friedman qua tác phẩm “Chiếc Leus và cây ôliu”.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và ý nghĩa đối với cuộc chiến chống đại dịch covid-19 hiện nay.
3. Tư tưởng V.I.Leenin về giải phóng phụ nữ qua tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”- Ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

3. Cán bộ giảng viên và nhân viên của đơn vị
 
Stt Tên và thông tin cán bộ viên chức
  1.  
Họ và tên: Trần Thị Lan Anh
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Tâm lý học
Địa chỉ email: lananh090281@gmail.com
Số điện thoại: 0967786290
Các công trình khoa học đã nghiên cứu
Sách chuyên khảo: “ Cách mạng công nghiệp 4.0 với vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị”
Đề tài NCKH: “Xây dựng và sử dụng hệ thống trò chơi trong dạy học học phần Tâm lý học đại cương cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc”
Các bài báo khoa học đã công bố
1. Bạo lực học đường nhìn từ đánh giá của học sinh THCS trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2. Sử dụng trò chơi trong dạy học trực tuyến nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trường CĐ Vĩnh Phúc
3. Phát triển sản phẩm du lịch Mice tại Vĩnh Phúc
4. Phương pháp dạy và học trong cách mạng số
 
  1.  
Họ và tên:  Đỗ Thị Thúy
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện
Địa chỉ email: thuydtt.nv2005@gmail.com
Số điện thoại: 0982748927
Các bài báo khoa học đã công bố
1. Một số biện pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc trong thời kỳ công nghệ 4.0
2. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng lắng nghe trong học tập cho sinh viên trường cao đẳng Vĩnh Phúc
Biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ giáo viên trường tiểu học thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  1.  
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Chuyên viên phòng Khảo thí &ĐBCL
Học hàm học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Thông tin – thư viện
Địa chỉ email: thoanguyenhab12@gmail.com
Số điện thoại: 0985.256.884
  1.  
Họ và tên: Trần Tôn Kiên
Chức vụ: Cán bộ phòng Khảo thí &ĐBCL
Học hàm học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Sư phạm thể dục thể thao; Giáo dục quốc phòng – An ninh
Địa chỉ email: trantonkienthptpy@gmail.com
Số điện thoại: 0962080555
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng kí duyệt, ban hành các văn bản, qui định về công tác Khảo thí & ĐBCL giáo dục đào tạo theo đúng qui định của Bộ GD- ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD- ĐT của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
- Xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác thanh tra giáo dục trong trường; Thực hiện công tác thanh tra trong nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện công tác thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật; đề xuất, tư vấn sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định của trường.
- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, tổ để xây dựng dữ liệu câu hỏi thi, xây dựng, sử dụng bảo quản ngân hàng đề thi học phần và thi tốt nghiệp; các hệ đào tạo trong trường và các lớp, các hệ đào tạo tại các huyện (theo được phân công của Ban giám hiệu);
- Tham mưu, chỉ đạo tổ chức thưc hiện các kì thi (thi HS- SV giỏi, thi học phần,  và một số kì thi khác) thuộc phạm vi quản lí của trường, lưu trữ, bảo quản hồ sơ các kì thi;
- Xây dựng kế hoạch và tham mưu triển khai tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng do Bộ GD- ĐT và Bộ LĐ-TB&XH  ban hành. Nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài). Xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục, phấn đấu để các lĩnh vực đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường trong từng giai đoạn;
- Triển khai việc tập huấn công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ giảng viên trong trường, triển khai việc đánh giá chương trình giảng dạy và các học phần; thường xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ theo quy định;