Giới thiệu phòng Khảo Thí

I. Lãnh đạo phòng
Ảnh
(Đang cập nhật)
Họ và tên:  Lương Thị Linh
Chức vụ:  Trưởng phòng
Học hàm học vị:  Thạc sỹ
Chuyên ngành:  Đia lí
Điện thoại CQ/Mobile:  02113548529/ 0914201050
Email:  linhcdvp@gmail.com
   
II. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
 
 1. Chức năng
Là đơn vị tham mưu, đề xuất, thực hiện việc quản lí, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục- đào tạo của Trường CĐSP Vĩnh Phúc.
2.  Nhiệm vụ
Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng kí duyệt, ban hành các văn bản, qui định về công tác Khảo thí & ĐBCL giáo dục đào tạo theo đúng qui định của Bộ GD- ĐT, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD- ĐT của Trường CĐSP Vĩnh Phúc.
Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, tổ để xây dựng dữ liệu câu hỏi thi, xây dựng, sử dụng bảo quản ngân hàng đề thi học phần và thi tốt nghiệp; các hệ đào tạo trong trường và các lớp, các hệ đào tạo tại các huyện
Tham mưu, chỉ đạo tổ chức thưc hiện các kì thi (thi HS- SV giỏi, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và một số kì thi khác) thuộc phạm vi quản lí của trường, lưu trữ, bảo quản hồ sơ các kì thi.
Xây dựng kế hoạch và tham mưu triển khai tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng do Bộ GD- ĐT ban hành. Nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài). Xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục, phấn đấu để các lĩnh vực đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường trong từng giai đoạn.
Triển khai việc tập huấn công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ giảng viên trong trường, triển khai việc đánh giá chương trình giảng dạy và các học phần; thường xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ theo qui định.
Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và ĐBCL. Triển khai các hoạt động đánh giá theo kế hoạch của cấp trên hoặc của trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Khảo thí và ĐBCL giáo dục cao đẳng (khi cần thiết)
Về chế độ thanh toán ra đề, coi thi, chấm thi, phục vụ thi theo kế hoạch…đảm bảo như qui định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của trường.
Tiếp thu nội dung công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD- ĐT để triển khai tại đơn vị mình.
Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ công tác. Tự học tập theo kế hoạch của cá nhân trên cơ sở đảm bảo nhiệm vụ chính của đơn vị.
Thực hiện việc quản lí trang thiết bị thuộc phạm vi quản lí của Phòng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.
(Qui định chung hoạt động của Phòng Khảo thí & ĐBCL giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc số 547/QĐC – KT & ĐBCL- CĐSP, 2009)