Giới thiệu phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

I. Nhân sự
Họ và tên:  Nguyễn Anh Hiểu
Chức vụ:  Trưởng phòng
Chuyên ngành:  Công nghệ thông tin
Điện thoại -CQ: 0211 3881 042
- Mobile: 0985 469 242
Email:  hieunacdvp@gmail.com
Họ và tên:  Đinh Thị Tuyết
Chức vụ: Phó trưởng phòng 
Chuyên ngành:  Văn học Việt Nam hiện đại
Điện thoại - CQ: 02113881285
Mobile: 0947 937 333
Email:  Tuyet.cdvp@gmail.com
Họ và tên:  Vũ Thị Kiều Oanh
Chức vụ: Chuyên viên 
Chuyên ngành:  Lịch sử
Điện thoại - CQ: 02113881285
Mobile: 0979956305
Email:  kieuoanh141288@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên 
Chuyên ngành: Quản lý xã hội
Điện thoại CQ: 0211 3811285 
 Mobie: 01668590064
Email:  hoangtrang.ajc@gmail.com
II. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
1. Chức năng:
 
-         Giúp và tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường; Quản lí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Tỉnh và cấp Nhà nước; Ứng dụng chuyển giao công nghệ, tiên bộ khoa học- kỹ thuật vào đào tạo và thực tiễn; Tổ chức điều hành công tác NCKH;Quản lí việc biên soạn, biên dịch, thẩm định giáo trình, Tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền;
-         Quản lý và phát triển công tác hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo của nhà trường.
-         Quản lý công tác Thông tin và truyền thông, Cập nhật tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử.
 
2. Nhiệm vụ:
a.      Công tác Quản lí khoa học.
b.      Công tác Hợp tác quốc tế.
c.      Các công tác khác.
-         Quản lí hệ thống thông tin của nhà trường
-         Quản lí hành chính trong nhà trường.