Thông báo yêu cầu Hồ sơ thực tập sư phạm cho sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3

Thông báo yêu cầu Hồ sơ thực tập sư phạm cho sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3
Phòng Đào tạo trường CĐVP thông báo


YÊU CẦU HỒ SƠ THỰC TẬP NĂM THỨ 2

1. Nhật ký thực tập
2. Kế hoạch thực tập
3. Giáo án dự giờ (6 giáo án)
4. Giáo án giảng dạy (4 giáo án)
5. Tập các phiếu đánh giá
(1) Phiếu đánh giá tinh thần, thái độ chấp hành nội qui, qui chế TT (1 phiếu)
(2) Phiếu đánh giá quá trình thực hiện những công việc thường xuyên trong công tác chủ nhiệm (1 phiếu/ tuần)
(3) Phiếu đánh giá phần thao diễn tổ chức hướng dẫn sinh hoạt tập thể lớp hoặc Đội (1 phiếu)
(4) Phiếu đánh giá việc dự tiết dạy mẫu của giáo viên phổ thông (6 phiếu)
(5) Phiếu đánh giá phần lên lớp dạy học (2 phiếu)
(6) Phiếu đánh giá kết quả phần thu hoạch cá nhân (1 phiếu)
(7) Phiếu đánh giá ý thức, thái độ và kết quả lĩnh hội khi nghe báo cáo (1 phiếu)
(8) Phiếu đánh giá chất lượng hồ sơ thực tập (1 phiếu)
6. Báo cáo thu hoạch
7. Phiếu nhận xét kết quả thực tập sư phạm
8. Sổ dự giờ (theo mẫu của trường PT)
9. Sổ chủ nhiệm (theo mẫu của trường PT)
XEM MẪU TẠI ĐÂY


YÊU CẦU HỒ SƠ THỰC TẬP NĂM THỨ 3

1. Nhật ký thực tập
2. Kế hoạch thực tập
3. Giáo án dự giờ
4. Giáo án giảng dạy
5. Tập các phiếu đánh giá
(1) Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật (1 phiếu)
(2) Phiếu đánh giá quá trình thực hiện những công việc thường xuyên trong công tác chủ nhiệm (6 phiếu với THCS, 7 phiếu Tiểu học, 9 phiếu Mầm non)
(3) Phiếu đánh giá phần thao diễn tổ chức hướng dẫn sinh hoạt tập thể lớp hoặc Đội (1 phiếu)
(4) Phiếu đánh giá việc dự tiết dạy mẫu của giáo viên phổ thông (6 phiếu với THCS, 7 phiếu Tiểu học, 9 phiếu Mầm non)
(5) Phiếu đánh giá phần lên lớp dạy học (08 phiếu)
(6) Phiếu đánh giá kết quả phần thu hoạch cá nhân (1 phiếu)
6. Báo cáo thu hoạch
7. Phiếu nhận xét kết quả thực tập sư phạm
8. Sổ dự giờ (Theo mẫu trường PT)
9. Sổ chủ nhiệm (theo mẫu của trường PT)
XEM MẪU TẠI ĐÂY