Thông báo về viết bài cho kỷ yếu kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Thông báo viết bài

Thông báo viết bài

Kính gửi: - Các đơn vị Phòng, Khoa, tổ, Trung tâm - Các thế hệ Cán bộ, Giáo viên, nhân viên và các em học sinh sinh viên đã công tác, học tập tại tường Cao đẳng Vĩnh Phúc.Thực hiện kế hoạch số 57/KH – CĐVP, ngày 26/2/2016 của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường.Tiểu ban thông tin, truyền thông và liên lạc trân trọng thông báo:
Để hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, giúp nhà trường có thêm tư liệu, thông tin cụ thể về cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các thế hệ HSSV đã ra trường, nhà trường đề nghị các đơn vị, các thầy cô và các em:
1.Gửi bài viết giới thiệu về đơn vị mình có tranh, ảnh hoạt động tiêu biểu để minh họa ( khoảng 3 trang). Địa chỉ email: tuyet.cdvp@gmail.com
2.Gửi các bài viết về quá trình hình thành & phát triển của nhà trường ( văn xuôi, thơ, ký sự…), kỷ niệm, cảm xúc về đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè, mái trường những năm tháng công tác, học tập tại trường  để đăng trên tập san, kỷ yếu kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Địa chỉ email: tuyet.cdvp@gmail.com
3.Ảnh tư liệu về nhà trường qua các thời kỳ.
4.Hình ảnh các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, lãnh đạo đương nhiệm và cán bộ viên chức.
Địa chỉ email: quangdct@gmail.com
Thời gian: từ tháng 10 - 10/12/2016