THÔNG BÁO V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên hạng III lên giảng viên hạng II năm 2020

THÔNG BÁO V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp  đối với giảng viên hạng III lên giảng viên hạng II năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020.


 
  UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

 
 
 

Số: 95/TB – CĐVP
 
KHẨN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Phúc Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2020
 THÔNG BÁO
V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 đối với giảng viên hạng III lên giảng viên hạng II năm 2020

 
 
 

                   Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, tổ, trung tâm trực thuộc trường
 
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020.
Nhà trường thông báo tới Trưởng các phòng, khoa, tổ trực thuộc khẩn trương thông báo, nghiên cứu và triển khai Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (được gửi kèm theo Thông báo này). Các đơn vị tiến hành rà soát, thống thống kê giảng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu thi thăng hạng CDNN giảng viên từ hạng III lên hạng II  thuộc đơn vị mình quản lý; đồng thời lập danh sách và yêu cầu giảng viên làm hồ sơ dự thi để gửi về phòng Hành chính - Tổ chức trước 17h 00 phút ngày 16/7/2020.
Hồ sơ đăng ký dự thi: Thực hiện theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.
Mọi thủ tục, hồ sơ của giảng viên cần xác nhận của Hiệu trưởng, Nhà trường sẽ tổng hợp, giải quyết trong ngày 16/7/2019.
Quá thời hạn trên, đơn vị nào không lập danh sách, cá nhân không nộp hồ sơ thì coi như không có nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.
 Vì thời gian hết sức gấp rút, Nhà trường kính đề nghị trưởng các phòng, khoa, tổ trực thuộc trường quan tâm, khẩn trương thông báo, triển khai và thực hiện./.

XEM CHI TIẾT KẾ HOACH THI THĂNG HẠNG TẠI ĐÂY
 
Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- Như Kg;
- Đăng tải website trường;
- Lưu: VT,HC-TC.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
   TS. Trần Thanh Tùng