Phiếu đăng ký học tập dùng cho K20 (Đào tạo theo tín chỉ)

Phiếu đăng ký học

Phiếu đăng ký học

.........................................................................................

Phòng Đào tạo CĐVP thông báo cung cấp biểu mẫu  Phiếu đăng ký học tập dùng cho K20 (Đào tạo theo tín chỉ). Mời các em sinh viên bấm vào đường link dưới đây để biết chi tiết.Mẫu bìa_Sổ đăng ký học tập_Tr CĐVP_2017

Phiếu đăng ký học tập chinh thuc_Tr CĐVP_2017

Phiếu đăng ký học lại, học cải thiện điểm_Tr CĐVP_2017