LỊCH THI HỌC KỲ 1 LẦN 1 KHOÁ 18 (2014-2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LẦN 1 KHOÁ 18 (2014-2017)
Phòng Khảo Thí và ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ I lần 1 khóa 18
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC                      
LỊCH THI HỌC KỲ 1 LẦN 1 KHOÁ 18 (2014-2017)
(Lịch thi gồm 02 trang)

LỚP

SP TOÁN-LÝ
SP ĐỊA-SỬ CĐ TIẾNG ANH SP TIN-KTCN SP HÓA-SINH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phòng số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Số lượng 22 22 17 08 14 05 29 29 29 29 29 28
Địa điểm 301 302 303 201 304 401 402 403 404 501
GIẢNG ĐƯỜNG CẤP 4
Sáng thứ 4
31/12/2014
Những NLCB của CN Mác-Lênin Những NLCB của
 CN Mác-Lênin
Những NLCB của CN Mác-Lênin Những NLCB của CN Mác-Lênin Những NLCB của CN Mác-Lênin Những NLCB của CN Mác-Lênin
Sáng thứ 2
05/01/2015
Tâm lý học ĐC
(THCS)
Tâm lý học ĐC
(THCS)
Kỹ năng viết 1 Tâm lý học ĐC
(THCS)
Tâm lý học ĐC
(THCS)
Tâm lý học Đại cương (Tiểu học)
Sáng thứ 4
07/01/2015
Lịch sử văn minh TG (2 ĐVHT) Khảo cổ học ĐC Ngữ âm thực hành Tiếng Việt
thực hành
(03 ĐVHT)
Bổ túc toán Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán
Sáng thứ 5
08/01/2015
  Lịch sử VN từ nguồn gốc đến thế kỷ X Từ vựng
thực hành
(03 ĐVHT)
Tin học đại cương    
Sáng thứ 6
09/01/2015
Dân số MT,AIDS, ma túy Nhập môn Sử học Kỹ năng
nghe hiểu 1
Tin học văn phòng
(Thi thực hành)
  Nhạc lý phổ thông
Sáng thứ 2
12/01/2015
Hình học giải tích Địa chất học Kỹ năng nói 1 Toán rời rạc Động vật học không xương sống Cơ sở Tự nhiên – Xã hội
Sáng thứ 3
13/01/2015
  Một số vấn đề về LSTG NT, CĐ&TĐ        
Sáng thứ 4
14/01/2015
Nhập môn toán cao cấp Địa lý tự nhiên
đại cương 2
Kỹ năng
đọc hiểu 1
Vật lý đại cương Hình thái-Giải phẫu thực vật học Những vấn đề chung của giáo dục học
Sáng thứ 5
15/01/2015
Tiếng Anh Tiếng Anh Nhập môn
xã hội học
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Sáng thứ 6
16/01/2015
Phép tính VP và TP của HS 1 biến Địa lý tự nhiên
đại cương 1
Nhập môn
ngôn ngữ học
Giải tích Hóa học Đại cương 1 Tiếng Việt
Ghi chú :         - Sinh viên có mặt tại phòng thi buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 14h00; CBCT có mặt tại Phòng trình chiếu GĐ cấp 4, buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 14h00;
                        - Cá nhân, đơn vị nào có ý kiến thắc mắc về lịch thi đề nghị phản ánh với phòng Khảo thí & ĐBCL chậm nhất vào thứ 6 ngày 26/12/2014;
                        - Sinh viên khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
                                                                                                                                                                                                                  Ngày 18 tháng 12 năm 2014
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC                      
LỊCH THI HỌC KỲ 1 LẦN 1 KHOÁ 18 (2014-2017)
 

LỚP

SP TIẾNG ANH
GIÁO DỤC MẦM NON
Phòng số 13 14 15 16 17 18 19
Số lượng 34 31 31 31 31 31 32
Địa điểm 201 301 302 303 304 401 402
GIẢNG ĐƯỜNG CẤP 4
Chiều thứ 4
31/12/2014
Những NLCB của CN Mác-Lênin Những NLCB của CN Mác-Lênin
Chiều thứ 2
05/01/2015
Tâm lý học Đại cương (THCS) Tâm lý học Đại cương (Mầm non)
Chiều thứ 4
07/01/2015
Kỹ năng đọc hiểu 1 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
Chiều thứ 6
09/01/2015
Từ vựng thực hành (03 ĐVHT) Chương trình giáo dục mầm non
Chiều thứ 2
12/01/2015
Kỹ năng nghe hiểu 1 Nghề giáo viên mầm non
Sáng thứ 3
13/01/2015
Tin học cơ sở (Thi thực hành)  
Chiều thứ 4
14/01/2015
Kỹ năng nói 1 Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán
Chiều thứ 5
15/01/2015
Ngữ âm thực hành Tiếng Anh
Chiều thứ 6
16/01/2015
Kỹ năng viết 1 Tiếng Việt thực hành  (04 ĐVHT)
Ghi chú :         - Sinh viên có mặt tại phòng thi buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 14h00; CBCT có mặt tại Phòng trình chiếu GĐ cấp 4, buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 14h00;
                        - Cá nhân, đơn vị nào có ý kiến thắc mắc về lịch thi đề nghị phản ánh với phòng Khảo thí & ĐBCL chậm nhất vào thứ 6 ngày 26/12/2014;
                        - Sinh viên khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
                                                                                                                                                                                                                  Ngày 18 tháng 12 năm 2014