Trang nhất » Khoa - Tổ » Khoa Tiểu học

Trang thông tin giới thiệu đơn vị và nhân sự

Thứ năm - 16/03/2023 10:08
.


  1. KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON
Địa chỉ văn phòng: Giảng đường B
Số điện thoại văn phòng:
Email của đơn vị:
Địa chỉ trang thông tin của đơn vị:
  1. NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
  1. Trưởng đơn vị
 
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Chức vụ: Trưởng khoa
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục mầm non
Địa chỉ email: phuongcdvp@gmail.com
Số điện thoại: 0977385876
Email: phuongcdvp@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Các công trình khoa học
 đã nghiên cứu
 
Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường link của công trình
 
 
Vai trò
 trong công trình
1. Đề tài: Xây dựng quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành mầm non trong học phần Thực hành sư phạm (2013)  
Trường CĐVP, cấp trường
 năm học 2012 - 2013
 
Chủ nhiệm đề tài
2. Đề tài: Xây dựng quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành mầm non tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (2014) Cấp tỉnh, năm 2014 Thành viên
3. Đề tài Một số biện pháp hình thành kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh. (2020)  
Trường CĐVP, cấp trường
năm học 2019 - 2020
 
Chủ nhiệm đề tài
10. Sách tham khảo: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non (2019, NXB Nông nghiệp) Nhà xuất bản Nông Nghiệp
năm 2019
Thành viên
Các bài báo khoa học đã công bố
1. Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm mầm non (2012. Tạp chí GDMN) Tạp chí GD mầm non
 năm 2012
Tác giả
2. Thực tập sư phạm – con đường trải nghiệm hiệu quả hình thành kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên mầm non (2018. Kỷ yếu Hội thảo: Hoạt động trải nghiệm trong GDMN hiện nay – Trường CĐ Vĩnh Phúc) Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
năm 2018
 
 
Tác giả
3. Một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học (2018. Kỷ yếu Hội thảo: 70 năm sư phạm Cao Bằng Thành tựu, thách thức và phát triển - Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng) Trường Cao đẳng Sư phạm
Cao Bằng năm 2018
 
 
Đồng tác giả
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và giá trị của vấn đề này trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục ở nước ta hiện nay.(2018, Kỷ yếu – Sách: Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học cao đẳng, Nhà xuất bản Đà nẵng)  
Nhà xuất bản Đà nẵng
năm 2018
 
Đồng tác giả
5. Bản đồ tư duy – Giáo cụ trực quan hiệu quả trong giảng dạy học phần “ Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non” ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (.(2018, Kỷ yếu – Sách: Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học cao đẳng, Nhà xuất bản Đà nẵng)  
Nhà xuất bản Đà nẵng
năm 2018
 
Đồng tác giả
6. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay (.(2018, Kỷ yếu – Sách: Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học cao đẳng, Nhà xuất bản Đà nẵng)  
 
 
Nhà xuất bản Đà nẵng
năm 2018
 
 
 
Đồng tác giả
7. Hành vi văn hóa và một số biện pháp cơ bản giáo dục hành vi văn hóa giao tiếp có văn hóa cho trẻ 5 – 6 tuổi (2018, Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo và khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Nhà xuất bản Nông nghiệp)  
 
Nhà xuất bản Nông nghiệp,
năm 2018
 
 
Đồng tác giả
8. Hành vi văn hóa và một số biện pháp cơ bản giáo dục hành vi văn hóa giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo (2019, Kỷ yếu Hội thảo: Nhà trường , gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội)  
 
 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019
 
 
 
Đồng tác giả
9. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh hệ dự bị đại học (2020, Kỷ yếu Hội thảo: Giáo dục phát triển toàn diện – Thực trạng và giải pháp xét từ bình diện tâm lí học và giáo dục học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội) Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 Đồng tác giả
11. Bài báo: Quan sát – Kĩ năng cơ bản giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh. Tạp chí  Thiết bị Giáo dục năm Tháng 3 năm 2022 Tác giả
12. Bài báo: Một số giải pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành mầm non. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học quốc gia: Khoa học xã hội với phát triển bền vững.  
Nhà xuất bản Giao thông vận tải, tháng 10 năm 2022.
 
Tác giả
Tập bài giảng phục vụ đào tạo đã được nghiệm thu và sử dụng
1. Chương trình Giáo dục Mầm non Cấp trường 2011 Chủ biên
2. Đánh giá trong Giáo dục mầm non Cấp trường 2013 Chủ biên
3. Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh Cấp trường 2014 Chủ biên
4. Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non Cấp trường 2018 Chủ biên
5. Chương trình giáo dục mầm non Cấp trường 2020 Chủ biên
 
  1. Phó Trưởng đơn vị
Họ và tên: Mầu Thị Nguyệt Nga
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Học hàm học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thạc sỹ tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
Địa chỉ email: mauthinguyetnga@gmail.com
Số điện thoại: 0986980389
 
 Các công trình khoa học đã công bố Nơi xuất bản, cấp của công trình, đường linh của công trình Vai trò trong
công trình
1. Dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. Đề tài khoa học
cấp trường
Chủ nhiệm
2. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Tiểu học hạng 4. Cấp trường Chủ biên
3. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường Tiểu học Cấp trường Chủ biên
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong GD cho sinh viên ngành GDMN - TH NXB khoa học
và Kĩ thuạt
Đồng tác giả
Các bài báo đã công bố Nơi xuất bản  Vai trò trong bài báo xuất bản
1. Giáo dục đạo dức nghề  dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  
Tạp chí Thiết bị giáo dục
 
Tác giả
2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc  
Tạp chí Thiết bị giáo dục
 
Đồng tác giả
3. Vai trò của gia đình trong giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường học sinh THCS  
Tạp chí Thiết bị giáo dục
 
  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
  1. Chức năng
Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo giáo viên Tiểu học, Mầm non trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của toàn thể giáo viên của khoa theo đúng quy định.
2. Nhiệm vụ:
- Quản lý cán bộ, giảng viên của khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Quản lý giảng viên và HSSV thuộc khoa.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giảng viên, HSSV của khoa, bộ môn.
- Phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, cấp trên trong đơn vị.
- Lập kế hoạch đào tạo các ngành do khoa đảm nhiệm, kế hoạch giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường.
- Quản lý chương trình đào tạo của các ngành thuộc khoa; chương trình các môn học thuộc bộ môn.
- Tổ chức, quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ
- Tổ chức và quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong khoa.
- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện dạy học, dụng cụ thực hành để phục vụ cho các hoạt động đào tạo của khoa.
- Đề xuất tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa, bộ môn.
- Xem xét, đề nghị nhà trường giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa, bộ môn theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị khác, tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
IV. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
  1. Lịch sử thành lập
Khoa Tiểu học được thành lập vào tháng 2/1999
Năm 2019 đến nay, đổi tên thành khoa Tiểu học – Mầm non.
  1. Thành tích đã đạt được qua các năm học
Hơn 20 năm, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển về nhiều mặt của Khoa Tiểu học – Mầm non. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực tập trung, không ngừng phấn đấu vươn lên để xứng đáng là đơn vị chuyên môn có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Từ chiếc nôi của Khoa Tiểu học – Mầm non, nhiều HS-SV đã nỗ lực phấn đấu vươn lên để trở thành những cán bộ chủ chốt ở trường Tiểu học, trường Mầm non, Phòng GD-ĐT các huyện, thị và có nhiều anh (chị) được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.
a. Tập thể:
- 12 lần Tập thể Lao động xuất sắc.
- 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- 01 cờ thi đua của UBND tỉnh
- Năm học 2014 – 2015: TTLĐXS
- Năm học 2015 – 2016: TTLĐTT
- Năm học 2016 – 2017: TTLĐXS
- Năm học 2017 – 2018: TTLĐTT – Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh
- Năm học 2018 – 2019: TTLĐTT
- Năm học 2019 – 2020: TTLĐXS
Năm học 2020 – 2021: TTLĐTT – Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Năm học  2021 – 2022: TTLĐTT
b. Cá nhân:
- 01 lượt CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc
- 02 lượt CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
- 64 lượt CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- 06 lượt CBGV nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đã tạo dựng, tập thể CBGV - HS SV Khoa Tiểu học – Mầm non luôn ý thức được nhiệm vụ của mình đối với yêu cầu GD - ĐT trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục phấn đấu cùng với các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, nhằm góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
1. Phương hướng
Đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng, đảm bảo khả năng ứng dụng kiến thức,kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành nghề đào tạo.
2. Tôn chỉ hoạt động: Đạo đức – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển
Đạo đức: Ở khoa Tiểu học – Mầm non, cán bộ, giảng viên, sinh viên được rèn luyện, giáo dục trong một môi trường tôn vinh giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc, giá trị đạo đức người thầy.
Tri thức: Là tài sản vô giá mà bạn có thể luôn mang theo bên mình và là hành trang vững chắc nhất để mỗi cá nhân bước vào đời. Khoa Tiểu học – Mầm non  là môi trường tốt nhất để cán bộ, giảng viên, sinh viên được nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn giảng dạy và cuộc sống.
Sáng tạo: Là nguồn gốc của sự phát triển. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên ở khoa Tiểu học – Mầm non được khuyến khích sáng tạo tối đa năng lực bản thân trong quá trình dạy và học.
Phát triển: Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Tiểu học – Mầm non sẽ có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực đáp ứng nhu cầu dạy và học ở bậc học Tiểu học và Mầm non, phục vụ sự nghiệp giáo dục chung cho tỉnh nhà và các địa phương trong nước.
  1. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
Stt Tên và thông tin CBVC
1 Họ và tên: TRẦN VĂN HỒNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Văn học việt Nam hiện đại
Email: honghop1966@gmail.com
Các công trình, bài báo đã công bố: Không
 
 
 
 
2
- Trịnh Thị Hương Loan
- Học hàm học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Giáo dục học (Bậc Tiểu học)
- Email: trinhhuongloan@gmail.com                 
- Các công trình khoa học và bài báo đã công bố:
1.  “199 bài và đoạn văn hay lớp 2” (2009). NXBĐHQG, HN
2. “199 bài và đoạn văn hay lớp 3” (2009). NXBĐHQG, HN
3. “199 bài và đoạn văn hay lớp 4” (2009). NXBĐHQG, HN
4. Tập bài giảng “Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm” . Cấp trường, nghiệm thu năm 2013. Chủ biên.
5. Tập bài giảng “Tiếng việt thực hành” . Cấp trường, nghiệm thu năm 2015. Chủ biên.
6. Tập bài giảng “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non” nghiệm thu năm 2016. Chủ biên
7. Bài báo: Đặc sắc nghệ thuật qua những bài thơ của Trần Đăng Khoa được giảng dạy trong chương trình Tiểu học - Tạp chí Giáo chức Việt Nam - Số 183 tháng 7/ 2022. Tác giả.
 
 
 
 
 
3
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục mầm non
Email: huonglanvp177@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố:
1. Đề tài: Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đềcho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc (Cấp trường – Chủ nhiệm đề tài)
2. Bài báo: Một số biện pháp phát triển khả năng tiền đọc – viết cho trẻ mầm non (Số kì 1 – 10/2019 –Tạp chí Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)
3. Bài báo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non thông qua học phần “Thực hành sư phạm” - Số 103 (164) Tháng 10/2019 -Tạp chí Giáo dục và xã hội(ISSN 1859-3917)
4. Bài báo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non thông qua giảng dạy học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học” – 151/(11/2019) - Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN 1859-2902)
5. Bài báo: Vận dụng mô hình dạy học 5E theo hướng tiếp cận STEM/STEAM trong giáo dục mầm non - Số 121(182) Tháng 4/2021 - Tạp chí Giáo dục và xã hội (ISSN 1859-3917)
6. Bài báo: Xây dựng môi trường giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với việc đọc, viết ở trường mầm non - Số 182
Tháng 6/2022 - Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN 1859-2902)
7. Sách chuyên khảo: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non – NXB Nông nghiệp – 2019 (Thành viên)
 
 
 
 
4
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Giáo dục học – Giáo dục mầm non
E mail: ttnga.82@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công  bố:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Thiết kế trò chơi học tập nhằm giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”  nghiệm thu năm 2020 đạt kết quả tốt
2. Bài báo: “Bồi dưỡng khả năng thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học trong tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên sư phạm mầm non” - Tạp chí giáo dục mầm non - số 3 - Công bố năm 2012
3. Bài báo: Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập - Tạp chí Giáo chức Việt Nam - Số 151- Công bố năm 2019
4. Bài báo: “Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động chung có mục đích giáo dục thể chất” - Tạp chí Giáo chức Việt Nam - Số 171- Công bố năm 2021
5. Bài báo: “Thiết kế trò chơi học tập nhằm giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” - Tạp chí Giáo chức Việt Nam - Số 181- Công bố năm 2022
6.  Sách chuyên khảo: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non”,  NXB Nông nghiệp – Xuất bản năm 2019 (thành viên)
7. Tập bài giảng “Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” nghiệm thu năm 2012
8. Tập bài giảngTổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non” nghiệm thu năm 2013
9. Tập bài giảng “Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non” nghiệm thu năm 2019
 
 
 
 
 
5
Họ và tên: NGUYỄN LAN ANH
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
Email:lananhsp0801@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố:
1. Đề tài: Xây dựng quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành mầm non trong học phần thực hành sư phạm. Cấp trường, năm học 2012 – 2013
2. Tập bài giảng: Phương pháp nghiên cứu trẻ em. Cấp trường, năm học 2014 – 2015
3. Tập bài giảng: Tổ chức hoạt động khám phá trải nghiệm cho trẻ mầm non. Cấp trường, năm học 2017 – 2018
4. Đề tài: Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cấp trường, năm học 2019 – 2020.
5. Bài báo: Vận dụng quan điểm dạy học phát triển của L.X.Vưgotxky vào tổ chức hoạt động đọc cho trẻ nghe truyện ở trường mầm non. Tạp chí giáo dục 2007.
6. Bài báo: Trò chơi học tập với việc hình thành biểu tượng bản thân cho trẻ mẫu giáo. Tạp chí giáo chức Việt Nam 2017.
7. Bài báo: Hoạt động trải nghiệm với nhiệm vụ phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non. Tạp chí giáo chức Việt Nam 2019.
8. Bài báo: Tổ chức hoạt động nhóm cho sinh viên – Một trong  những phương pháp dạy học hiệu quả hiện nay. Tạp chí giáo chức Việt Nam 2020
9.  Bài báo: Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non. Tạp chí giáo chức Việt Nam 2021
10. Bài báo: Thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng bản thân cho trẻ Mẫu giáo. Tạp chí giáo chức Việt Nam 2021.
11. Sách chuyên khảo: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2019.
 
 
 
6
Họ và tên: LÊ HƯƠNG THẢO
Học vị: Thạcsĩ
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Email: lhthao82@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố:
1. Đề tài: Thiết kế quy trình luyện viết chữ đứng cỡ nhỏ cho giáo viên ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố VĩnhYên, tỉnhVĩnh Phúc. Cấp trường, năm học 2020 – 2021. Chủ nhiệm đề tài
2. Bài báo: Vai trò của gia đình trong giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường ở học sinh THCS, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2019. Đồng tác giả.
3. Phương pháp khắc phục những khó khăn tâm lý của học sinh lớp 1 trong hoạt động học tập, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, năm 2020. Đồng tác giả.
4. Xây dựng quy trình thiết kế tình huống sư phạm rèn kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên trong dạy học môn Toán lớp 5, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021. Đồng tác giả.
5. Sách tham khảo: Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2022. Đồng tác giả.
7 Họ và tên: Phạm Thị Thanh Huyền
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục học (Bậc Tiểu học)
Email: visaodem1088@gmail.com
Các công trình khoa học và bài báo đã công bố:
1. Đề tài: Thiết kế quy trình luyện viết chữ đứng cỡ nhỏ cho giáo viên ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cấp trường. Năm học 2020-2021. Đồng chủ nhiệm
2. Sách tham khảo: Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học - Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022. Thành viên.
3. Bài báo: Phương pháp khắc phục những khó khăn tâm lý của học sinh lớp 1 trong hoạt động học tập, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, năm 2020. Đồng tác giả.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, năm 2020. Đồng tác giả.
5. Xây dựng quy trình thiết kế tình huống sư phạm rèn kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên trong dạy học môn Toán lớp 5. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, năm 2021. Đồng tác giả.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 673

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30123

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4934258

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades