Trang nhất » Khoa - Tổ » Tổ Lý luận Chính trị » Giới thiệu tổ

Trang thông tin giới thiệu đơn vị và nhân sự

Thứ tư - 26/11/2014 15:19
.


GIỚI THIỆU VỀ TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Địa chỉ văn phòng: Phòng 403, 404 tầng 4 khu nhà hiệu bộ. Số điện thoại văn phòng:
Email của đơn vị: Tolyluanchinhtricdvp@gmail.com
Địa chỉ trang thông tin của đơn vị
I. NHÂN SỰ
1. Tổ trưởng
 
Họ và tên: Phạm Thị Duyên
Chức vụ: Tổ trưởng
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính
Chuyên ngành: Triết học
Điện thoại: 0904761444
Email: duyencdvp@gmail.com
 
 Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở: “Một số nguyên nhân và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lý luận chính trị cho sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay”, 2013.
- Đồng chủ biên 02 cuốn sách:
+ Hướng dẫn học tập: Hỏi - Đáp về thế giới quan, phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng), 2016.
+Triết học Mác - Lênin những nội dung cơ bản (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng), 2017.
- Thư viện trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay.
- Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực thúc đẩy con người trong phát triển kinh tế.
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay.
- Vấn đề về giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên sư phạm Giáo dục công dân. ( Đồng tác giả).
- Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt tháng 6/2016.
- Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt tháng 6/2016.
-Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số 06 (155) 2016.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Giáo dục Việt Nam tháng 11/ 2016.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Đại học Sư phạm T12/ 2018.
2. Tổ phó
 Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung
Chức vụ: Tổ phó
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính
Chuyên nghành: Triết học
Điện thoại: 0988900395
Email: kimchungvp76@gmail.com
 
 
 
 
 
 Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Chủ nhiệm đề tài NCKH: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy - học học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay, 2018.
- Chủ biên tập bài giảng: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, 2013.
- Tham gia biên soạn sách chuyên khảo: Những vấn đề cơ bản của Lịch sử các học thuyết kinh tế, 2018.
- Chủ biên tập bài giảng: Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước, 2019.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
- Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Một số vấn đề về giáo dục định hướng tiếp cận kết quả đầu ra trong đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm.
- Một số vấn đề cơ bản về việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy - học các môn Lý luận chính trị ở trường CĐVP theo định hướng phát triển năng lực người học hiện nay.
- Một số vấn đề trong việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo nghành sư phạm giáo dục công dân theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc.
- Nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng chuẩn đầu ra trong đào tạo sinh viên ngành giáo dục công dân ở trường cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay.
- Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức công dân trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS hiện nay
- Một số giải pháp nhằm tăng cường đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện ở Việt Nam hiện nay.
- Kỷ yếu HTKH Quốc gia, Nxb Đại học Huế, năm 2017.
- Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 04, 2018.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Lao động - Xã hội, 2018.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Đà Nẵng, 2018.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2018.
.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2019.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Lao động - Xã hội, 2020.
3. Các giảng viên
 Họ và tên: Nguyễn Đức Khiêm
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính
Chuyên ngành: Triết học
Điện thoại: 0987817735
Email: Nguyenduckhiem81@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Biên soạn tập bài giảng phục vụ đào tạo:
+ Chủ biên tập bài giảng: Những vấn đề cơ bản của thời đại hiện nay, năm 2015.
- Tham gia biên soạn sách tham khảo, sách chuyên khảo:
+ Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975.
+ Giáo dục gia đình.
+ Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và Hội nhập.
+ Giáo dục phát triển toàn diện thực trạng và giải pháp, xét từ bình diện tâm lý học và giáo dục học.
+ Chuyển đổi số trong giáo dục đại học.
+ Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học.
- Đề tài NCKH
+ Chủ nhiệm đề tài: Vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên trường CĐ Vĩnh Phúc, năm 2016.
+ Chủ nhiệm đề tài: Tác động của mạng xã hội đến lối sống của SV trường CĐ Vĩnh Phúc hiện nay, năm 2018.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
- Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2016.
- Nxb ĐHSP Thái Nguyên, 2018.
- Nxb Chính trị quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018.
- Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2020.
- Nxb Đà Nẵng, 2021.
- Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2021.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
- Thư viện trường CĐ Vĩnh Phúc.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Vai trò của giáo dục THCN và DN với sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.
- Vấn đề giáo dục giới tính và sức khỏa sinh sản tuổi vị thành niên trong đào tạo sinh viên sư phạm.
- Chính sách an sinh xã hội - Tầm nhìn nhân văn sâu sắc trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ.
- Giáo dục đạo đức nghề dạy học cho sinh viên sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
- Phát triển du lịch cộng đồng và giải quyết việc làm nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Tân Trào.
- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước tác động của đại dịch COVID-19. Kỷ yếu HTKH Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2021, tr.350 -362.
- Lý luận về phát triển kinh tế biển của Dảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội VI đến Đại hội XIII. Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Khoa học xã hội, năm 2021, tr. 14 - 27.
- Giáo dục chủ nghĩa nhân văn cho sinh viên theo Di chúc của Hồ Chủ tịch.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên qua dạy - học môn Giáo dục chính trị ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Tạp chí Giáo dục lý luận, 2012, tr.64-67.
- Tạp chí Quản lý giáo dục, Tập 10, số 4, tháng 4/2019, tr.106 - 112.
+ https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-60553/baibao-58823.html
+https://hnmu.edu.vn/upload/user/tin-bai/tap-chi/tckh-so-33-kh-xa-hoi-va-giao-duc-dh-thu-do-8-2019.pdf
+ https://doi.org/10.51453/2354-1431/2021/482
+https://khoahoc.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/khoahoc/h%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o/qu%E1%BB%91c%20gia/2021/KTVN2021/1.File_Ky%20yeu_KINH%20TE%20VN%202020-2021.pdf
+https://drive.google.com/file/d/1vbTjqEph94NBPEqy3F_WiNWlkPJlWMjI/view
+ Tạp chí Thiết bị giáo dục, kỳ 2, tháng 11, 2019, tr.39-42.
+ Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, Số 92, tháng 5/2021, tr.28-34.
 
 Họ và tên: Lương Thị Kim Dung
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Triết học
Điện thoại: 0915178717
Email: dluongkim@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Tham gia biên soạn sách tham khảo, chuyên khảo:
Những vấn đề cơ bản cuả Lôgíc hình thức.
- Nxb Lý luận chính trị, năm 2019.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình bài giảng Triết học Mác- Lênin ở trường cao đẳng, đại học.
- Phương pháp dạy học Triết học theo hướng tích cực bằng cách sử dụng công nghệ thông tin trong giờ giảng.
- Tạp chí Quản lý giáo dục, số 11, tháng 11, 2019
- Tạp chí Quản lý giáo dục, số 1, tháng 1, 2020.

 
 Họ và tên: Quách Thị Kiều Dung
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị - Mác Lênin
Điện thoại: 0972847319
Email: quachdungcdvp@gmail.com
 
 
 
 
 

Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Tham gia biên soạn sách chuyên khảo: Giáo dục gia đình.
- Nxb, Đại học Thái Nguyên, 2018.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Kinh tế tư nhân và tác động của thành phẩn kinh tê này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta. Kỷ yếu HTKH quốc gia.
- Kiểm tra đánh trong dạy và học môn Giaó dục chính trị theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục hiện nay.
- Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2019.
- Tạp chí thiết bị Giáo dục, 2019.

 Họ và tên: Dương Thị Hợp
Học hàm/Học vị: Thạc sĩ:
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0985214600
Email: luonghopnhi@gmail.com
 
 
 
 
 


Các công trình khoa học đã nghiên cứu:
- Chủ nhiệm đề tài NCKH: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng tự học cho học sinh trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc, năm 2017.
- Chủ nhiệm đề tài NCKH: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc, năm 2018.
- Thư viện trường CĐVP - cơ sở 2.
- Thư viện trường CĐVP - cơ sở 2.
Các bài báo khoa học đã công bố:
- Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Vai trò của các trường Đại học đóng trên địa bàn Vĩnh Phúc trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Vĩnh Phúc.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Khoa học xã hội, năm 2021.
- Kỷ yếu HTKH quốc gia, Nxb Lao động, năm 2021.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
1. Chức năng
- Tổ Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý chỉ đạo, thực hiện các hoạt động dạy học thuộc các học phần Lý luận chính trị các hệ đào tạo của nhà trường;
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch công tác của nhà trường;
- Tham gia xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy;
- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên toàn trường như: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương, Giáo dục gia đình, Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật và một số môn học liên quan khác;
- Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế cho học sinh, sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giáo dục, đào tạo;
- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thâm nhập thực tế và làm công tác chính trị tư tưởng theo chỉ đạo của cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
III. LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tổ Lý luận chính trị - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc được thành lập năm 1997 cùng với sự thành lập trường Trung cấp sư phạm Vĩnh Phúc. Khi đó, Tổ Lý luận Chính trị và Tổ Tâm lý - Giáo dục hợp thành Tổ Bộ môn chung của nhà trường. Thực hiện quyết định số 08/QĐ - CĐVP, ngày 14/01/2014 của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc, Tổ Bộ môn chung được tách ra thành: Tổ Lý luận chính trị và Tổ Tâm lý - Giáo dục.
- Cùng với sự phát triển của nhà trường, Tổ Lý luận chính trị đã đạt được một số thành tích đáng tự hào:
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và năm học 2018 - 2019 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.
- Về hoạt động chuyên môn:
+ Nhiều giảng viên của Tổ lý luận Chính trị đạt thành tích cao trong Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong đó: 03 giảng viên đạt giải nhì Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường; 03 giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh và 01 giảng viên đạt giải ba giảng viên dạy giỏi cấp quốc gia.
+ Các giảng viên của Tổ đã có nhiều bài báo khoa học được công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành, Tạp chí khoa học của các trường đại học, học viện trong cả nước và nhiều bài báo công bố trong các Hôi thảo khoa học quốc gia.
+ Tổ đã biên soạn nhiều tập bài giảng lưu hành nội bộ phục vụ công tác đào tạo của nhà trường, giảng viên của tổ đã tham gia biên soạn tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.
- Về các hoạt động đoàn thể: Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, giảng viên Tổ Lý luận Chính trị tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động thiện nguyện do công đoàn trường, công đoàn nghành phát động.
IV. Phương hướng và tôn chỉ hoạt động của đơn vị.
1. Phương hướng hoạt động
Căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị và nhiệm vụ được giao, Tổ Lý luận Chính trị xác định phương hướng hoạt động chung của đơn vị là:
Thứ nhất, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch năm học của Nhà trường; đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ Lý luận chính trị thành tập thể vững mạnh toàn diện.
Thứ hai, luôn chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; vững vàng về nhận thức - tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu giáo dục - đào tạo và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.
Thứ ba, phát huy cao nhất tính chủ động, nhạy bén, năng động trong hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên. Khuyến khích các hoạt động tự học, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh trong công tác, không ngừng hoàn thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong đội ngũ giảng viên.
Thứ tư, từng cán bộ giảng viên không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành tấm gương sáng cho HSSV noi theo, góp phần tích cực vào sự thắng lợi Kế hoạch của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.
2. Tôn chỉ hoạt động
Hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư 15/2021/TT - BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh - xã hội; Các văn bản hiện hành liên quan đến dạy và học các môn Lý luận chính trị và các quy định của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 773

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29862

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4996585

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades