Mẫu phiếu Nhận xét đánh giá cán bộ (chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ

Mời các đồng chí xem mẫu dưới đây
ĐẢNG BỘ XÃ TIỀN CHÂU
CHI BỘ THÔN PHÚ THỨ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                                  ......................., ngày       tháng 12 năm 2014
 
 
Nhận xét đánh giá cán bộ
(chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ)
 
 
 
 

          Họ và tên cán bộ, đảng viên: ..............................................................................
          Chức vụ hiện nay:   .........................................................................................................
            Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
          Cư trú tại: KTT trường CĐVP, Tổ 2, thôn Phú Thứ, xã Tiền Châu, TX Phúc Yên
          Chi ủy Thôn Phú Thứ, xã Tiền Châu, TX Phúc Yên có nhận xét như sau:
          1. Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương của bản thân và gia đình cán bộ tại nơi cư trú:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
          2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
          3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
          4. Nhận xét khác:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bản nhận xét này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi cho cơ quan, 01 bản lưu tại Chi ủy nơi cư trú.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY  XÃ
(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)
                                   
Download mẫu tại đây